Źródło: Miesięcznik Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Dostawca: TOP Multimedia Data: 16 wrzesień 2008

Pełnomocnikiem jest osoba, która na podstawie oświadczenia woli innej osoby sporządza czynności prawne w jej imieniu i ze skutkiem bezpośrednim dla tej osoby. Pełnomocnictwo powstaje z woli osoby, która ma być reprezentowana. Pełnomocnik zostaje umocowany przez oświadczenie woli reprezentowanego. Może być ustanowiony jedynie wolą osoby reprezentowanej – w zakres pojęcia pełnomocnictwa nie wchodzą więc żadne inne przypadki reprezentacji, które nie są oparte na oświadczeniu reprezentowanego. Pełnomocnik zastępuje swojego mocodawcę przy dokonywaniu czynności prawnych. Czynności tych pełnomocnik dokonuje przez swoje działania, lecz skutki tych działań odnoszą się bezpośrednio do sfery prawnej reprezentowanego. Pomimo, iż to pełnomocnik składa oświadczenie woli osobie trzeciej to skutki tego oświadczenia będą rodzić się pomiędzy tym, kogo pełnomocnik reprezentuje a osobą trzecią. Kto może udzielić pełnomocnictwa? Pełnomocnictwa udzielić może zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Powstaje ono poprzez oświadczenie woli osoby udzielającej pełnomocnictwa. Zatem co zrobić, aby udzielający pełnomocnictwa mógł skutecznie tego dokonać przez swoje oświadczenie woli? Musi on mieć zdolność do czynności prawnych – możność nabywania, utraty czy kształtowania swoim działaniem praw i obowiązków. O tym czy osoba ma pełną czy ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nie posiada jej w ogóle decyduje przede wszystkim jej wiek. Brak zdolności do czynności prawnych wyklucza możliwość ustanowienia pełnomocnika. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności. Dla osoby prawnej pełnomocnika ustanawia organ tej osoby prawnej. Polskie ustawodawstwo opiera działanie osób prawnych na tzw. teorii organów. W skład organu wchodzą osoby fizyczne (one urzeczywistniają jej wolę). Faktycznie mamy zatem do czynienia z wolą osoby fizycznej, jednak z punktu widzenia prawa jest to wola osoby prawnej. Jednak w zależności od danego typu osoby prawnej, różne będą organy posiadające kompetencję do ustanawiania dla niej pełnomocnika. Istnieje wiele przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny dla poszczególnych sytuacji kompetencję do ustanowienia pełnomocnika. Np. pełnomocnika dla czynności wymienionych w art. 143. § 3. i art. 378. KSH ustanawia walne zgromadzenie spółki komandytow-o-akcyj-nej, dla której nie ustanowiono rady nadzorczej; również pełnomocnik powołany przez walne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. reprezentuje spółkę w umowach lub sporach między nią a członkiem zarządu (alternatywnie z radą nadzorczą). Komu składa się oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa? Zdania są podzielone na temat tego, czy oświadczenie woli mocodawcy powinno być złożone pełnomocnikowi, czy może być złożone osobie, z którą pełnomocnik ma dokonać czynności praw7nej czy też swoje oświadczenie mocodawca może skierować do nieoznaczonego kręgu odbiorców. Patrząc z punktu widzenia osoby, która udziela pełnomocnictwa, najbezpieczniej dla niej jest złożyć takie oświadczenie zarówno pełnomocnikowi, jak i osobie, z którą przez pełnomocnika czynność prawna będzie dokonywana. Wyraźne i dorozumiane udzielenie pełnomocnictwa Pełnomocnictwo najczęściej bywa udzielane poprzez sporządzenie pisemnego dokumentu. Nie jest jednak konieczne, aby udzielenie pełnomocnictwa odbyło się w ten właśnie sposób. Prawo polskie nie zabrania udzielenia pełnomocnictwa w sposób do rozumiany – może być ono udzielonej?” facta concludentia. Podstawę konklu-dentnego udzielenia pełnomocnictwa stanowi art. 60. Kodeksu cywilnego, w myśl którego każde oświadczenie woli może być złożone poprzez jakiekolwiek zachowanie się, wyrażające tę wolę w sposób dostateczny – w tym rów7nież przez ujaw7nienie tej wroli w postaci elektronicznej, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. Zatem wola osoby, która chce wywołać określony skutek praw7ny, związany z dokonywaną przez nią czynnością prawną, może być wyrażona w każdy dowolny sposób, byleby była dostatecznie jasna dla adresata. Taka sytuacja może mieć miejsce, w przypadku gdy umowa kreująca stosunek w?ewChcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.