Niespełniająca wymogów strona WWW może słono kosztować

Za brak szczegółowych informacji o spółce na jej firmowej stronie internetowej grozi grzywna do 5 tys. zł Jeżeli spółka nie […]

  1. Strona główna
  2. 2012
  3. Niespełniająca wymogów strona WWW może słono kosztować

Za brak szczegółowych informacji o spółce na jej firmowej stronie internetowej grozi grzywna do 5 tys. zł Jeżeli spółka nie ma strony internetowej, to traci możliwość nowoczesnego promowania swoich towarów lub usług, a w konsekwencji również pozyskiwania nowych klientów. Jednak brak strony WWW może okazać się niekorzystny dla firmy nie tylko ze względów marketingowych.
Chodzi o to, że w przepisach kodeksu spółek handlowych zawarte są wymagania dotyczące firmowych stron. Za ich lekceważenie grozi wysoka kara pieniężna. – Wymagania te dotyczą następujących spółek: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Co prawda większość z tych spółek nie ma prawnego obowiązki tworzenia własnych stron internetowych, bo muszą to robić tylko publiczne spółki akcyjne, tym niemniej jeżeli któraś z nich zdecyduje się na posiadanie własnej witryny WWW – a w praktyce ma je zdecydowana większość spółek – to już musi spełnić przepisowe wymogi – mówi Stanisław Rachelski, radca prawny, wspólnik zarządzający, Kancelaria Prawnicza Rachelski i Wspólnicy. Jak wyjaśnia, kodeks spółek handlowych przewiduje, że na stronach internetowych powinny być umieszczone następujące informacje: firma (nazwa) spółki, jej siedziba i adres; oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja, oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru; numer identyfikacji podatkowej (NIP); wysokość kapitału zakładowego; a w przypadku spółki komandytowoakcyjnej i akcyjnej także informacje o wysokości kapitału wpłaconego. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy (rejestracja przez internet), do czasu pokrycia kapitału zakładowego, na stronie WWW powinna także znaleźć się informacja, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione. Wymóg ten wynika z tego że w takich spółkach wkłady (wyłącznie pieniężne) na pokrycie kapitału zakładowego powinny być wpłacone najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rejestracji spółki. Przy okazji warto podkreślić, że te same informacje powinny być również uwidocznione w pismach i zamówieniach handlowych wysyłanych przez spółki zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. – Obowiązek publikowania tych danych ma zagwarantować bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i ułatwić dostęp do informacji o spółkach. Jednak przeglądając internet, można dojść do wniosku, że nie wszystkie spółki znają i respektują obowiązki, jaki nakładają na nie przepisy, jeżeli chodzi o publikowanie informacji. Tymczasem za brak wymienionych danych grozi grzywna w wysokości do 5 tys. zł – mówi Stanisław Rachelski. Podkreśla, że kara ta może być nałożona na każdego członka zarządu spółki kapitałowej, który dopuszcza do tego, że na stronie internetowej oraz w pismach i zamówieniach handlowych nie ma wymaganych informacji. Grzywnę jest władny nałożyć sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki. W przypadku spółki komandytowoakcyjnej grzywna grozi komplementariuszowi uprawnionemu do jej reprezentowania, który ponosi odpowiedzialność za brak właściwych danych m.in. na stronie internetowej.

Menu