Źródło: Money.pl Data: 4 listopada 2008 r. Autor: Karolina Zając Istnieje szereg możliwości egzekwowania długów z pensji pracownika. Komornik może zająć pensję, ale do pewnej wysokości. Przepisy prawa pracy przewidują jednak minimalną wysokość wynagrodzenia, tzw. nienaruszalną, stanowiącą pewien limit, którego zarówno pracodawca jak i organy egzekucyjne są obowiązane przestrzegać. Taka regulacja mająca charakter ochronny ma na celu zapewnienia pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę pewnego i gwarantowanego minimum wynagrodzenia. Przepisy prawa pracy szczegółowo regulują przypadki uzasadniające potrącenia, przewidują również ich kolejność w zależności od rodzaju należności. Zgodnie z nimi potrąceniu mogą ulec następujące należności: 1. należności niezbędne na zaspokojenie tytułów wykonawczych ze świadczeń alimentacyjnych; 2. należności niezbędne na zaspokojenie tytułów wykonawczych z innych świadczeń; 3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi; 4. kary pieniężne Kolejność potrąceń powinna przebiegać zgodnie z powyższym schematem. W przypadku dwóch ostatnich potrąceń pracodawca występuje jednocześnie w roli wierzyciela, który zaspokaja swoje należności z pensji pracownika. Natomiast w pozostałych przypadkach pracodawca dokonuje potrącenia jedynie na podstawie odpowiedniego wezwania organu egzekucyjnego wydanego na podstawie tytułu wykonawczego. Kary pieniężne wymierzane są przez pracodawcę wobec pracownika za przewinienia pracownicze oraz za nieusprawiedliwione nieobecności pracownika w pracy. Wysokość kar została również ograniczona w przepisach prawa pracy. Pracodawca wymierzając karę pracownikowi musi pamiętać, że wysokość kary nie powinna być wyższa od jednodniowego zarobku pracownika obliczanego na zasadzie kalkulacji ekwiwalentu za urlop. Przepisy prawa pracy przewidują jednak pewne wyłączenia. Spod możliwości objęcia karą wynagrodzenia pracownika zostały wyłączone m.in. takie jego składniki jak np. ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, czy też tzw. trzynastki. Należy także pamiętać, że łączna wysokość kar nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia. W pozostałych przypadkach przepisy uzależniają wysokość potrącanej kwoty od rodzaju egzekwowanych należności. I tak, w przypadku należności z alimentów potrąceniu ulegnie 60% wynagrodzenia pracownika, 50% w przypadki innych należności, 60% jeśli egzekwowane są należności z alimentów i z innych tytułów, a także zaliczki pieniężne. Niezależnie od powyższych, potrąceniu ulegają kary pieniężne. Warto zwrócić uwagę iż takie składniki wynagrodzenia jak trzynastka nagroda z zakładowego funduszu nagród, czy też przewidziana wypłata z udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej mogą być zajęte na poczet alimentów w całości. Punktem odniesienia przy potrącaniu niezależnie od wysokości egzekwowanych należności jest minimalna kwota wynagrodzenia określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r. Obecnie wynosi ono 1126 zł brutto. W związku z powyższym pracownik musi otrzymać minimalne zagwarantowane wynagrodzenie w wysokości: -100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy -w przypadku egzekucji na mocy tytułów wykonawczych należności innych niż alimenty, -75% minimalnej pensji (obecnie 844,50 zł), po odliczeniu składek ubezpieczeniowych i zaliczki na podatek – w razie potrącania zaliczek pieniężnych udzielonych przez pracodawcę, -90% minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1013,40 zł), po odliczeniu składek ubezpieczeniowych i zaliczki na podatek – to gwarantowana wysokość wynagrodzenia, jeśli potrącane są kary pieniężne. Jeżeli pracownik natomiast pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie niższa proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. Podstawa prawna -Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późniejszymi zmianami), -Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r. (DzU nr 171, poz. 1209), – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289, z późniejszymi zmianami), Autorka jest prawnikiem w Rachelski i Wspólnicy Kancelaria prawnicza  Sp.k.

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.