Mandat członka zarządu wygasa po przyjęciu sprawozdania - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

12 kwietnia 2024

Anna Domin

Mandat członka zarządu wygasa po przyjęciu sprawozdania

Z przepisów wynika, że mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe. Czy mandat członka […]

Z przepisów wynika, że mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe. Czy mandat członka zarządu wygasa również wtedy, jeżeli walne zgromadzenie nie zatwierdzi sprawozdania?

Kadencja członka zarządu oznacza okres, przez jaki osoba fizyczna pełni funkcję członka zarządu, a ściślej okres, na jaki została ona powołana. Mandat jest natomiast uprawnieniem (umocowaniem) członka zarządu do pełnienia funkcji w tym organie, wynikającym z faktu powołania go w skład tego organu. Inaczej mówiąc, z faktu posiadania mandatu wynika możliwość pełnienia przez daną osobę funkcji w zarządzie przez okres trwania kadencji. W spółce akcyjnej kadencja nie może być dłuższa niż pięć lat. Dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przepisy nie wprowadzają podobnego ograniczenia, co traktowane jest niekiedy jako usterka legislacyjna. Okres trwania kadencji określa statut lub umowa spółki. Art. 369 par. 4 k.s.h. stanowi, że mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Odpowiedź na pytanie, czy do wygaśnięcia mandatu wystarczy samo odbycie zwyczajnego walnego zgromadzenia, które ma zatwierdzić sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji przez członka zarządu, czy też konieczne jest podjęcie pozytywnej uchwały zatwierdzającej to sprawozdanie, budzi spore kontrowersje. W wyroku z 13 maja 2010 r. (sygn. akt IV CSK 531/09) Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że od normy prawnej wyrażonej w art. 369 par. 1 k.s.h., czyli od zasady wygaśnięcia mandatu na skutek upływu kadencji, wyjątek stanowi art. 369 par. 4 k.s.h., a więc przepis ten powinien być interpretowany w sposób ścisły. Pogląd, że do wygaśnięcia mandatu na podstawie art. 369 par. 4 k.s.h. konieczne jest podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, a nie tylko samo odbycie walnego zgromadzenia, dominuje również w doktrynie.