12 kwietnia 2024

Anna Domin

Łatwiej będzie uruchomić i prowadzić biznes

rozmowa Paweł Kowalski tłumaczy najważniejsze dla przedsiębiorców zmiany wchodzące w życie w ramach Konstytucji biznesu 30 kwietnia 2018 r. wchodzą w życie najważniejsze przepisy zawarte w pakiecie pięciu ustaw określanych jako Konstytucja biznesu. Z jakich preferencji będą mogli skorzystać rozpoczynający działalność gospodarczą? W ustawie – Prawo przedsiębiorców przewidziano ulgę na start. Początkujący przedsiębiorca zostanie zwolniony […]

rozmowa Paweł Kowalski tłumaczy najważniejsze dla przedsiębiorców zmiany wchodzące w życie w ramach Konstytucji biznesu

30 kwietnia 2018 r. wchodzą w życie najważniejsze przepisy zawarte w pakiecie pięciu ustaw określanych jako Konstytucja biznesu.
Z jakich preferencji będą mogli skorzystać rozpoczynający działalność gospodarczą?
W ustawie – Prawo przedsiębiorców przewidziano ulgę na start. Początkujący przedsiębiorca zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwszych sześć miesięcy wykonywania działalności gospodarczej. Po tym okresie będzie mógł on skorzystać dodatkowo z małego ZUS przez kolejne 24 miesiące. Obecnie, czyli w 2018 r., ten preferencyjny mały ZUS wynosi 520 zł 10 gr miesięcznie (z dobrowolną składką chorobową) lub 504 zł 66 gr (bez tej dobrowolnej składki). Dla porównania: standardowe składki na ZUS wynoszą odpowiednio 1232 zł 16 gr oraz 1166 zł 85 gr.
Jakie jeszcze istotne dla przedsiębiorców rozwiązania zawiera wspomniana ustawa?
Przewiduje zniesienie obowiązku posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON. W kontaktach z administracją przedsiębiorca będzie miał obowiązek posługiwania się wyłącznie numerem NIP. Ustawa wprowadzi zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy, rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść i przyjaznej interpretacji przepisów.
Jak w praktyce może to poprawić sytuację prowadzących biznes?
Takie podejście organów władzy publicznej do przedsiębiorców ma zapewnić zwiększenie zaufania i wesprzeć budowę relacji partnerskich. Na razie trudno jednak powiedzieć, jak będzie to wyglądało w praktyce.
Zarówno wspomniane prawo przedsiębiorcy, jak i ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy wprowadzą ważne zmiany w zawieszaniu prowadzonego biznesu przez osoby fizyczne.
Tak. Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi będą mogli zawieszać wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony. Obecnie dopuszczalny okres wynosi, co do zasady, maksymalnie 24 miesiące. Jednocześnie wprowadzona zostanie zasada automatycznego wznowienia wykonywania działalności po upływie wskazanego przez przedsiębiorcę okresu zawieszenia. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej wprowadzą dwa nowe rozwiązania – jedno w kodeksie cywilnym, a drugie w kodeksie postępowania administracyjnego. Na czym one polegają? Zmiana w kodeksie cywilnym ma na celu wyraźne upoważnienie przedsiębiorców – osób fizycznych do udzielania prokury, po uzyskaniu wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Obecnie prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę (podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców), które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W doktrynie prawnej przyjmuje się, że sformułowanie „rejestr przedsiębiorców” nie obejmuje CEIDG. To zaś oznacza, że przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi nie są uprawnieni do ustanawiania prokurenta. Zmiany wprowadzone nową ustawą były od wielu lat postulowane zarówno przez prawników, jak i przedsiębiorców.
Natomiast zmiana w kodeksie postępowania administracyjnego jest ważna nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla wszystkich obywateli, może bowiem prowadzić do odformalizowania załatwiania wielu spraw administracyjnych. Obecnie obowiązująca regulacja przewidywała, że jeżeli przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie, to dana sprawa może zostać załatwiona ustnie. W wyniku wprowadzonych ustawą zmian załatwienie sprawy administracyjnej będzie mogło nastąpić także telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bądź innych form łączności. Przy czym takie odformalizowane działanie organu będzie mogło mieć miejsce w sytuacji, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Ponadto w kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzono nowy artykuł, który nakłada na organy publiczne obowiązek umożliwienia stronom postępowania dokonywania oceny działania urzędów, w tym ich pracowników.

 

Paweł Kowalski Radca Prawny Kancelaria Rachelski i Wspólnicy