12 kwietnia 2024

Anna Domin

Kto reprezentuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w sporze o uchylenie uchwały

Akademia prawa gospodarczego cz. 762 Jeden z członków […]

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data: 12.10.2010 Autor: Stanisław Rachelski

Akademia prawa gospodarczego cz. 762

Jeden z członków zarządu spółki z o.o. wystąpił z powództwem przeciw niej o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników. Czy zarząd może reprezentować spółkę w tym sporze? Zarząd w spółce z o.o. jest organem wykonawczym, którego celem jest prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja. Podejmowane przez zarząd działania traktowane są jako działania samej spółki, a nie poszczególnych osób wchodzących w skład zarządu. Istnienie obowiązku lojalności członków zarządu spółki z o.o., wynikającego z zaufania udzielonego im przez wspólników w akcie powołania, nie wyklucza możliwości powstania konfliktu interesów między członkami zarządu a spółką. W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu (jego rodziny lub innych osób, z którymi powiązany jest osobiście) członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw (art. 209 k.s.h.). W myśl ogólnej zasady zawartej wart. 253 par. 1 w sprawach o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników spółkę reprezentuje zarząd lub ustanowiony w tym celu przez zgromadzenie wspólników pełnomocnik. Gdy zarząd nie może działać za spółkę, a brak jest uchwały wspólników o ustanowieniu pełnomocnika, spółkę reprezentuje kurator wyznaczony przez sąd właściwy do rozstrzygnięcia powództwa (253 par. 2 k.s.h.). W uchwale Sądu Najwyższego z 22 października 2009 r. (III CZP 63/09) wyrażono opinię, że jeśli przeciwko spółce o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników występuje jeden z członków zarządu, a pozostali członkowie -zgodnie z obowiązującymi w spółce zasadami – mają możliwość jej reprezentowania, należy przyjąć, że kompetencja zarządu do reprezentowania spółki jest wyłączona w takim sporze. SN wykluczył też możliwość udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu, także w tych przypadkach, kiedy uchwałę zaskarża inny członek zarządu, gdyż taka czynność stanowiłaby obejście art. 253 par. 2 k.s.h. Jego celem jest bowiem zapewnienie interesu spółki w postępowaniu o uchylenie uchwały, niezależnie od tego, czy powodem jest zarząd działający wspólnie, czy poszczególni jego członkowie.

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.