Koszty badania sprawozdań finansowych ponosi spółka

Zgodnie z obowiązującymi przepisami część spółek z ograniczoną odpowiedzialnością musi regularnie przeprowadzać badania swoich sprawozdań finansowych. Których spółek dotyczy ten […]

  1. Strona główna
  2. 2012
  3. Koszty badania sprawozdań finansowych ponosi spółka

Zgodnie z obowiązującymi przepisami część spółek z ograniczoną odpowiedzialnością musi regularnie przeprowadzać badania swoich sprawozdań finansowych. Których spółek dotyczy ten obowiązek i w jaki sposób powinny go prawidłowo wypełniać?

Obowiązkowi przeprowadzania rocznego badania sprawozdań finansowych podlegają m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kontynuujące działalność, które w poprzednim roku obrotowym spełniły co najmniej dwa z następujących warunków. Oto te warunki: zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło przynajmniej 50 osób; suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość co najmniej 2,5 mln euro; przychód netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy osiągnął bądź przekroczył równowartość 5 mln euro. Badanie rocznych sprawozdań finansowych prowadzi uprawniony do tego biegły rewident (wpisany na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów). W spółce z o.o. wybierany jest on przez zgromadzenie wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W sytuacji, kiedy wyboru biegłego rewidenta dokonał organ do tego nieuprawniony, przeprowadzone przez niego badanie uznane będzie za nieważne z mocy prawa. Po wyborze biegłego rewidenta spółka zawiera z nim umowę o badanie w terminie umożliwiającym mu zebranie i opracowanie dokumentacji rewizyjnej. Koszty badania sprawozdań finansowych ponosi spółka. W celu przeprowadzenia badania biegłemu rewidentowi udostępniane są księgi rachunkowe, dokumenty stanowiące podstawę dokonywanych w nich zapisów oraz wszelkie inne dokumenty, jak również udziela się wyczerpujących informacji, wyjaśnień i oświadczeń niezbędnych do wydania opinii. Po zakończeniu pracy biegły rewident przedstawia spółce pisemną opinię i raport z badania. Celem przeprowadzenia badania rocznego jest wyrażenie opinii, czy dane sprawozdanie finansowe sporządzono prawidłowo oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy oraz rentowność spółki.

Menu