Źródło: Rzeczpospolita Data: 5 grudnia 2008 r. Autor: Andrzej Kostiw Zasady zbywania Jeżeli gminne grunty są sprzedawane pod budownictwo mieszkaniowe, to za zgodą rady można zrezygnować z przetargu Organizacja przetargu należy do organu wykonawczego gminy, powiatu lub województwa. Jego ogłoszenie poprzedza sporządzenie oraz podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz wywiesza się na 21 dni w siedzibie właściwego urzędu. Informację o jego wywieszeniu podaje się ponadto do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu. Zasady publikacji ogłoszeń Przetarg może się odbyć dopiero po upływie zakreślonych ustawowo terminów do złożenia przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości samorządowej, wniosków o jej nabycie. Uprawnione osoby mogą zgłaszać stosowne wnioski w ciągu sześciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Nieruchomość zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jest bowiem zbywana w drodze bezprzetargowej. W ogłoszeniu o przetargu podaje się informacje zamieszczone w wykazie oraz czas, miejsce i warunki przetargu, a w razie ogłoszenia kolejnego przetargu lub rokowań, również terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu. W przypadku pozytywnego zakończenia przetargu organizator jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości. Powinno to nastąpić najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia. Podstawę do zawarcia w formie aktu notarialnego, umowy zbycia nieruchomości samorządowej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w doręczonym jej zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Obniżenie ceny i rokowania Jeżeli nie doszło do wyłonienia nabywcy nieruchomości w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż sześć miesięcy, licząc od dnia zamknięcia przetargu, przeprowadza się drugi. Właściwy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu. Natomiast w przypadku, kiedy drugi przetarg również nie zakończy się wyłonieniem nabywcy, właściwy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż sześć miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, może zbyć nieruchomość w drodze rokowań albo organizować kolejne przetargi. Przepisy ustawy dopuszczają możliwość zakwestionowania wyniku przetargu, przez zaskarżenie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu do organu wykonawczego właściwej jednostki samorządu terytorialnego, w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego. Podstawa prawna – ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.) Informacja o autorze| ANDRZEJ KOSTIW, Autor jest prawnikiem w Kancelarii Rachelski i Wspólnicy

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.