12 kwietnia 2024

Anna Domin

Kierowanemu do innej pracy nie można obniżyć pensji

Pracodawca zamierza powierzyć zatrudnionemu inne zadania niż te przewidziane w umowie o pracę. Czy powinien wypowiedzieć mu warunki pracy lub […]

Pracodawca zamierza powierzyć zatrudnionemu inne zadania niż te przewidziane w umowie o pracę.
Czy powinien wypowiedzieć mu warunki pracy lub płacy?

Co do zasady zmiana przez pracodawcę pracownikowi warunków zatrudnienia wymaga wypowiedzenia zmieniającego. Są jednak przypadki, w których pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy bez konieczności zaproponowania mu nowych warunków. Zgodnie z art. 42 par. 4 k.p., wypowiedzenie dotychczasowych nie jest wymagane, gdy pracodawca zamierza czasowo przenieść pracownika do innej pracy niż określona w umowie. Ustawodawca narzuca tu jednak kilka ograniczeń, które muszą być spełnione łącznie.
Po pierwsze, zmiana może dotyczyć tylko rodzaju wykonywanej pracy (pracodawca nie może obniżyć dotychczasowego wynagrodzenia) i musi być uzasadniona potrzebami zatrudniającego. Przykładowo, w wyroku z 13 października 1999 r. (sygn. akt I PKN 293/99) SN wykazał, że pracodawca nie może powołać się na art. 42 par. 4 k.p., jeżeli powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie spowodowane zostało okolicznościami leżącymi po stronie pracownika (np. ze względu na jego stan zdrowia), a nieuzasadnionymi potrzebami zakładu pracy.
Po drugie, nowe zadania muszą odpowiadać kwalifikacjom zatrudnionego. W wyroku z 8 maja 1997 r. (sygn. akt I PKN 131/97) SN uznał, że powierzenie zatrudnionemu na stanowisku technik chemik pracy, która nie wymaga od niego żadnych kwalifikacji zawodowych (sprzątanie), stanowi naruszenie art. 42 par. 4 k.p., a odmowa wykonania takich zadań nie uzasadnia rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Znalazło to potwierdzenie w wyroku SN z 18 listopada 1999 r. (sygn. akt I PKN 370/99), w którym uznano, że pracownik odmawiający wykonania polecenia kierującego go do innych zajęć nie uchybia obowiązkowi pracowniczemu.
Po trzecie, powierzenie pracownikowi innej pracy ma zawsze charakter przejściowy i nie może przekroczyć 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Wyjątkowo na przełomie roku okres ten może zostać zdublowany i wynosić maksymalnie 6 miesięcy – od października do marca – po trzy miesiące w każdym roku kalendarzowym, Z tym że w takim przypadku pracodawca musi dwukrotnie powierzyć nowe obowiązki, za każdym razem maksymalnie na 3 miesiące.