12 kwietnia 2024

Anna Domin

Kiedy pracownik może żądać odszkodowania za błąd w świadectwie pracy?

AKADEMIA PRACY CZ. 915 www.gazetaprawna.pl/akademia_pracy […]

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data: 01 marca 2010 r.  Autor: Wojciech Ostrowski

AKADEMIA PRACY CZ. 915 www.gazetaprawna.pl/akademia_pracy Sporządzając świadectwo pracy, pracodawca powołał się na art. 30 par. 1 pkt 2 k.p. (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), nie zaznaczając przy tym, że to on wypowiedział umowę o pracę. Ponieważ ze świadectwa nie wynika jednoznacznie, kto wypowiedział umowę, urząd pracy zakwestionował prawo byłego pracownika do zasiłku dla bezrobotnych. Czy w tej sytuacji pracownik może żądać nowego świadectwa pracy? Artykuł 97 kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy. Świadectwo powinno zawierać, między innymi, informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Wprzypadku,o którym mowa w pytaniu, świadectwo pracy jest błędne,gdyż nie zawiera podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy,która jest niezbędna przy ustalaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Co do zasady zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje byłemu pracownikowi, jeśli umowa o pracę uległa rozwiązaniu na mocy porozumienia stron bądź na skutek jej wypowiedzenia przez pracownika. Wtej sytuacji,a także każdej innej,gdy wświadectwie pracy brak którejś zwymaganych prawem informacji, pracownik może w ciągu siedmiu dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie dokumentu. Nowe świadectwo pracy powinno zostać wystawione pracownikowi w ciągu siedmiu dni. Jeżeli pracodawca w powyższym terminie nie ustosunkuje się do wniosku pracownika lub powiadomi go na piśmie, że nie zamierza uwzględnić jego prośby,pracownik może w ciągu siedmiu dni wnieść sprawę o sprostowanie świadectwa do sądu pracy. Ponieważ skutkiem wydania niewłaściwego świadectwa pracy była niemożność skorzystania z zasiłku dla bezrobotnych,pracownik ma prawo żądać odszkodowania od pracodawcy z tytułu poniesionej szkody. Jeśli pracownik zauważył błędy wświadectwie pracy w terminie późniejszym niż siedem dni od jego wystawienia,może również domagać się od pracodawcy ich sprostowania,jednak pracodawca nie ma obowiązku uwzględnić wniosku złożonego po terminie.

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.