Źródło: Gazeta Prawna Data: 9 luty 2009 r. Autor: Wojciech OStrowski Trzy lata temu pracownik wziął ślub cywilny. Teraz bierze ślub kościelny i ponownie wystąpił o urlop okolicznościowy z tego tytułu. Czy pracodawca i tym razem musi udzielić mu dwóch dni wolnych?

Kwestię udzielania tzw. urlopu okolicznościowego reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Paragraf 15 powyższego rozporządzenia stanowi, iż pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący dwa dni – w razie jego ślubu. W opisanej sprawie istotne jest, iż ślub cywilny wywołuje określone skutki prawne. Natomiast ślub kościelny jest obrzędem sakramentu małżeństwa. Zawierają go jedynie osoby o określonych przekonaniach religijnych. W analizowanym przypadku pracownik zawarł małżeństwo (ślub cywilny) trzy lata temu i z tą datą uległ zmianie jego stan cywilny. Chęć zawarcia w późniejszym czasie ślubu kościelnego jest osobistą decyzją danej osoby. Z tego też powodu należy uznać, że pracodawca nie jest zobowiązany do udzielenia takiemu pracownikowi urlopu okolicznościowego w razie jego ślubu kościelnego. Należy także pamiętać, że w świetle obowiązującego prawa istnieje możliwość zawarcia tzw. ślubu konkordatowego. Ślub taki mogą zawrzeć kobieta i mężczyzna, podlegający prawu wewnętrznemu kościoła lub innego związku wyznaniowego. Konieczne jest jedynie, aby ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki między państwem a kościołem albo innym związkiem wyznaniowym przewidywała możliwość wywołania przez związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła lub innego związku wyznaniowego takich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. W przypadku, w którym pracownik chce zawrzeć ślub konkordatowy, pracodawca jest zobligowany do udzielenia urlopu okolicznościowego na wniosek takiego pracownika, gdyż ślub konkordatowy jest jednocześnie ceremonią religijną i aktem prawnym. Jeżeli jednak pracownik wykorzystał przysługujące mu dwa dni urlopu okolicznościowego na zawarcie ślubu cywilnego, a w późniejszym okresie chce zawrzeć ślub kościelny, może skorzystać z tzw. urlopu na żądanie. Jednakże trzeba pamiętać, iż w roku kalendarzowym przysługują cztery dni urlopu na żądanie z całego urlopu rocznego.* Informacja o autorze| WOJCIECH OSTROWSKI, radca prawny, Kancelaria Prawna Rachelski i Wspólnicy

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.