Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data: 14 września 2009 Autor: Urszula Młynarczyk

Na stanowiskach związanych z obsługą klientów praca jest zorganizowana od godz. 8.00 do godz 18.00, z zachowaniem 8-godzinnej normy czasu pracy dla pracowników. Czy wymagane jest jeszcze ustalenie grafikiem, o której godzinie każdy z nich rozpoczyna pracę? Czy pracownik, który dzisiaj rozpoczął pracę o 10.00, a jutro o 8.00, naruszy dobę pracowniczą? Jak właściwie określić czas pracy takich pracowników?

Wtym przypadku wskazane jest wprowadzenie przez pracodawcę odpowiedniego harmonogramu pracy. Powinien on normować dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy pracowników oraz określać godziny rozpoczynania i kończenia przez nich pracy. Czas pracy jest to czas, podczas którego pracownik pozostaje wdyspozycji pracodawcy wzakładzie pracy lub w innym miejscu do tego wyznaczonym. Z kolei dobę, kodeks pracy określa jako 24 kolejne godziny, zaczynając od godziny,wktórej pracownik rozpoczął pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Wprzypadku, gdy pracownik rozpoczyna pracę o godz. 10.00 i świadczy ją do godziny 18.00, pracując 8 godzin, jego doba pracownicza trwa do godziny 10.00 następnego dnia. Oznacza to, że gdyby ten pracownik rozpoczął pracę w kolejnym dniu o godzinie 8.00, naruszyłby obowiązującą go dobę pracowniczą, a tym samym wykonywałby pracę w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z art. 142 k.p. na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty. Jednocześnie ustawodawca nie określił sytuacji,wktórych pracownik może wystąpić z takim wnioskiem. Indywidualny rozkład czasu pracy może polegać na ustaleniu innego dnia wolnego od pracy, zmienności godzin rozpoczynania i kończenia pracy bądź różnej liczby godzin w różnych dniach pracy. Uzyskanie przez pracownika pozwolenia na pracę windywidualnym trybie nie oznacza dowolności w wyznaczaniu przez niego godzin przyjścia i wyjścia z pracy. W takim przypadku pracodawca wskazuje,wjakich godzinach pracownik stawia się wpracy oraz zapewnia mu prawo do ustawowego dobowego i tygodniowego odpoczynku.

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.