Kapitał zakładowy można podwyższyć w trybie uproszczonym - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

12 kwietnia 2024

Anna Domin

Kapitał zakładowy można podwyższyć w trybie uproszczonym

Podstawowym trybem podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o. jest zmiana umowy spółki z uwzględnieniem przesłanek określonych w przepisie art. […]

Podstawowym trybem podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o. jest zmiana umowy spółki z uwzględnieniem przesłanek określonych w przepisie art. 255 k.s.h. Czy jednak można przeprowadzić takie podwyższenie w sposób uproszczony?

Ustawodawca przewidział możliwość podwyższenia w trybie uproszczonym, bez konieczności zmiany umowy spółki na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. W tym ostatnim przypadku muszą być spełnione określone warunki. Po pierwsze, umowa spółki musi wyraźnie przewidywać, że podwyższenie kapitału zakładowego nie wymaga zmiany umowy spółki. Po drugie, umowa powinna jednocześnie przewidywać maksymalną wartość podwyższenia i jego termin (art. 257 par. 1 k.s.h.). Zgodnie z art. 257 par. 2 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. W przypadku podwyższenia kapitału na mocy dotychczasowych postanowień umowy pojawiają się wątpliwości, czy może ono nastąpić na oba wymienione sposoby, czy wyłącznie poprzez ustanowienie nowych udziałów. W uzasadnieniu uchwały z 15 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 132/06) Sąd Najwyższy uznał, że możliwe jest tylko utworzenie nowych udziałów. SN uzasadnił, że wynika to z art. 257 par. 3 k.s.h., który stanowi, że przy podwyższaniu kapitału bez zmiany umowy spółki oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu nowych udziałów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, a art. 260 par. 2 stosuje się odpowiednio. Należy jednak zwrócić uwagę, że w art. 257 par. 3 k.s.h. oraz art. 260 par. 2 k.s.h. mowa jest co prawda o obejmowaniu nowych udziałów, jednak regulacje te odnoszą się jedynie do zasad obejmowania udziałów, nie określając zasad samego podwyższania kapitału, które to zasady wynikają w sposób jednoznaczny z art. 257 par. 1 i 2 k.s.h. Zgodnie zaś z tymi przepisami należy uznać, że podwyższenie kapitału bez zmiany umowy spółki może nastąpić nie tylko przez utworzenie nowych udziałów, ale również przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących już udziałów.