12 kwietnia 2024

Anna Domin

Jakiego rodzaju ogólne zasady prawne ograniczają działania prokurenta

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka […]

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data: 01.09.2010 Autor: Stanisław Rachelski

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna (niebędąca osobą prawną) prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Prokura podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców i pod rygorem nieważności powinna być udzielana na piśmie. Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem do osób trzecich, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Nawet jeśli takie ograniczenie zostało zastrzeżone, nie wywołuje ono skutków prawnych wobec osób trzecich (czynności prokurenta są skuteczne), a jedynie może wywoływać odpowiedzialność prokurenta wobec mocodawcy. Szerokie uprawnienia prokurenta zostały ograniczone w przepisach kodeksu cywilnego. W przypadku zbycia przedsiębiorstwa, dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania oraz do zbywania i obciążania nieruchomości, wymagane są odrębne pełnomocnictwa udzielane prokurentowi. Formą ograniczenia zakresu działania prokurenta jest też ustanowienie prokury łącznej. W tej sytuacji prokurenci mogą skutecznie dokonywać w imieniu spółki czynności objętych umocowaniem prokury, tylko działając wspólnie. Oświadczenia lub doręczenia pism kierowanych do przedsiębiorcy mogą natomiast być dokonywane wobec jednego z prokurentów. Prokurent nie jest upoważniony do przeniesienia udzielonej mu prokury na inną osobę. Nie może też udzielić pełnomocnictwa ogólnego. Dozwolone jest udzielanie przez prokurenta pełnomocnictw do poszczególnych czynności lub pewnego rodzaju czynności. Zasięg prokury może również ograniczać się do zakresu spraw wpisanych do rejestru (prokura oddziałowa). Tego typu ograniczenie umocowania prokurenta jest skuteczne w stosunku do osób trzecich. Poza ograniczeniami wyszczególnionymi w kodeksie cywilnym, prokura podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów szczególnych.

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.