Jakiego rodzaju odpowiedzialność mogą ponosić członkowie zarządu za długi spółki - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

12 kwietnia 2024

Anna Domin

Jakiego rodzaju odpowiedzialność mogą ponosić członkowie zarządu za długi spółki

Czy przedawnienie długu spółki zwalnia członków jej zarządu z obowiązku zaspokojenia roszczeń wierzyciela? Zgodnie z art. 299 k.s.h., jeżeli egzekucja […]

Czy przedawnienie długu spółki zwalnia członków jej zarządu z obowiązku zaspokojenia roszczeń wierzyciela?

Zgodnie z art. 299 k.s.h., jeżeli egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Członek zarządu może zostać zwolniony od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że: we właściwym czasie zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nie nastąpiły z jego winy, albo że mimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody. W uchwale z 19 listopada 2008 r. (III CZP 94/08) Sąd Najwyższy zauważył, że kluczowe dla udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie jest ustalenie, jaki charakter ma odpowiedzialność określona w art. 299 k.s.h. Sędziowie uznali, że odpowiedzialność ta ma charakter odszkodowawczy, za czym przemawia możliwość uwolnienia się od niej przez wykazanie braku szkody. Opowiedzenie się za odszkodowawczym charakterem odpowiedzialności przewidzianej w art. 299 k.s.h. wyklucza możliwość podnoszenia przez członków zarządu względem wierzycieli spółki zarzutu przedawnienia roszczenia, na którego bezskuteczność egzekucji wierzyciele się powołują. Art. 299 k.s.h. w sposób samodzielny i wyczerpujący reguluje tę odpowiedzialność pod względem podmiotowym i przedmiotowym, nie stanowiąc podstawy do wkraczania w dziedzinę wynikającą ze stosunku prawnego między wierzycielem a spółką. Traktując roszczenia przysługujące wierzycielowi w stosunku do członków zarządu na podstawie art. 299 k.s.h. jako roszczenie o naprawienie określonej szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, należy przyjąć, że będzie tu mieć zastosowanie art. 4421 k.c. stanowiący, że tego typu roszczenie ulega przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.