Jakie są obowiązki pracodawcy względem pracownika, który zamierza przejść na emeryturę?

Zakres „obowiązków emerytalnych” pracodawcy wobec pracownika wyznaczają przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z […]

  1. Strona główna
  2. 2013
  3. Jakie są obowiązki pracodawcy względem pracownika, który zamierza przejść na emeryturę?

Zakres „obowiązków emerytalnych” pracodawcy wobec pracownika wyznaczają przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W niniejszym artykule zostaną przedstawione obowiązki pracodawcy w tym zakresie oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania przez pracodawcę. Zakres „obowiązków emerytalnych” pracodawcy wobec pracownika wyznaczają przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2009.153.1227 j.t.) (dalej zwanej w skrócie „u. o e.r. FUS” ). Treść art. 125 ust. 1 pkt 1)-3) u. o e.r. FUS, stanowi, że pracodawcy obowiązani są do:

współdziałania z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia; wydawania pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości; przygotowania wniosku o emeryturę i przedłożenia go za zgodą pracownika organowi rentowemu nie później niż na 30 dni przed zamierzonym terminem przejścia pracownika na emeryturę, z uwzględnieniem art. 182 u. o e.r. FUS (obowiązek ten jest aktualny tylko do pracowników urodzonych przed 31 grudnia 1948 r.).

Art. 182 u. o e.r. FUS, formułuje generalną zasadę, że pracownicy urodzeniu po dniu 31 grudnia 1948 r., zgłaszają wnioski o emeryturę bezpośrednio w organie rentowym. A zatem tylko pracownicy urodzeni przed dniem 31 grudnia 1948 r. maja prawo złożyć wniosek za pośrednictwem pracodawcy.

Zgodnie z art. 125 ust. 1 pkt 1) u. o e.r. FUS pracodawca jest zobowiązany do współdziałania z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia(również świadczenia emerytalnego). W tym zakresie obowiązkiem pracodawcy jest przede wszystkim rzetelne informowanie pracownika o tym, czy przedstawiona przez niego dokumentacja jest kompletna do uzyskania pozytywnej decyzji o przyznaniu emerytury. Jeżeli nie, to pracodawca powinien przedstawić pracownikowi płynące z tego tytułu zagrożenia, jak np. przyznanie świadczenia emerytalnego w niższej wysokości lub wydanie decyzji odmownej.

Zgodnie z art. art. 125 ust. 1 pkt 2) u. o e.r. FUS pracodawca powinien wydawać pracownikowi zaświadczenia aby ustalić fakty, które mogą mieć znaczenie dla organu rentowego przy ustalaniu wysokości emerytury (np. zaświadczenia o zarobkach, o czasie pracy, przebywaniu na urlopach chorobowych lub macierzyńskich etc.).

Natomiast w stosunku do najstarszych pracowników mający dodatkowe prawo złożenia wniosku za pośrednictwem pracodawcy zgodnie z art. 125 ust. 1 pkt 3) u. o e.r. FUS pracodawca powinien przygotować i złożyć wniosek emerytalny. Przygotowując wniosek emerytalny pracodawca powinien, po uzyskaniu zgody pracownika, dokonywać wszelkich czynności w interesie pracownika, do których pracodawca jest uprawniony na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W tym zakresie pracodawca powinien przede wszystkim zgodnie z art. 125 ust. 1 pkt 2) u. o e.r. FUS wydać pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości, przy czym chodzi tutaj zarówno o zaświadczenia znajdujące się w zasobach pracodawcy i wynikające ze stosunku pracy łączącego go z pracownikiem, jak i wszelkie dokumenty pochodzące od innych pracodawców, które zostały mu dostarczone przez pracownika celem przygotowania kompletnego wniosku o emeryturę.Pracodawca powinien w interesie pracownika podejmować we własnym zakresie wszystkie czynności mające na celu przygotowanie i przedłożenie kompletnego wniosku o emeryturę. Wśród tych czynności należy wymienić prawidłowe wypełnienia wniosku, skompletowanie dowodów i dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, faktyczne wypełnienie wniosku, przedłożenie wniosku do podpisu przez pracownika oraz po uzyskaniu podpisu, niezwłoczne przedłożenie takiego wniosku we właściwym ogranie rentowym.

Jako granice tych obowiązków warto w tym miejscu wskazać stanowisko doktryny, zgodnie z którym w razie braku dowodów podstawowych (np. zaświadczeń o wynagrodzeniu z poprzedniego zakładu pracy), pracodawca/płatnik nie jest zobowiązany do poszukiwania dowodów zastępczych, który to obowiązek spoczywa na pracowniku(por. Antonów K. (red.), Bartnicki M., Suchacki B., Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komentarz, ABC 2009, Komentarz do art.125 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w wersji Lex Omega on-line, wersja aktualna na dzień 10.07.2013 r.).

Pracodawcę, jako podmiot profesjonalnie działający na rynku, przy wykonywaniu swoich zobowiązań, powinien cechować profesjonalizm, również w zakresie dbałości o interesy emerytalno-rentowe własnych pracowników. Kwestia miernika staranności cechującej działania pracodawcy na gruncie art. 125 u. o e.r. FUS była przedmiotem orzecznictwa Sądu Najwyższego, m.in. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2008 r. (I PK 245/07), wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2006 r.(I PK 272/05), wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 1998 r. (I PKN 556/97).

Sąd Najwyższy wysoko wyznacza standardy, jakie powinien zachować pracodawca w zakresie współdziałania z pracownikiem w celu uzyskania przez pracownika uprawnień emerytalnych. Są to zarówno czynności, które pozostają w kompetencji pracodawcy, n.p.: sporządzenie zaświadczeń pracowniczych niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości, na podstawie danych znajdujących się w zasobach pracodawcy i wynikających ze stosunku pracy łączącego go z pracownikiem, skompletowanie i załączanie do wniosku wszelkich innych dokumentów pochodzących od innych pracodawców, jeżeli te zostały pracodawcy dostarczone przez pracownika, formalne wypełnienie wniosku, zebranie we własnym zakresie informacji niezbędnych do prawidłowego wypełnienia wniosku. Będą to również obowiązki informacyjne (jeżeli pewne działania znajdują się poza kompetencją pracodawcy), jak wskazanie pracownikowi, jakie dokumenty, i jakie okoliczności powinny być przez niego ustalone, aby wniosek złożony do organu rentowego był skuteczny.

Niedopełnienie przez pracodawcę powyższych obowiązków może stać się przedmiotem roszczeń pracownika wobec pracodawcy na granicie przepisów kodeksu cywilnego, jeżeli na skutek zaniedbać pracodawcy pracownik poniósł szkodę przez to że nie uzyskał emerytury, nie uzyskał jej w najwcześniejszym możliwym terminie lub uzyskał ją w mniejszej niż faktycznie należna wysokości.

Roszczenia mogą być dochodzone przez pracownika zarówno na podstawie art. 471 kodeksu cywilnego (odpowiedzialności kontraktowej), jak i z art. 415 kodeksu cywilnego (odpowiedzialności deliktowej). W pierwszym przypadku poszkodowany pracownik powinien wykazać, że pracodawca nienależycie wykonał lub w całości nie wykonał swoich obowiązków. W drugim przypadku poszkodowany obok wskazania naruszeń art. 125 ust. 1 pkt 1)-3) u. o e.r. FUS, powinien ponadto udowodnić, że naruszenia te wynikały z popełnienia przez pracodawcę zawinionych i bezprawnych czynów. Ze względu na korzystniejsze (łatwiejsze do udowodnienia) dla poszkodowanego zasady odpowiedzialności kontraktowej (domniemanie winy), poszkodowany z reguły będzie domagał się odszkodowania na zasadach odpowiedzialności kontraktowej (art. 125 ust. 1 pkt 1)-3) u. o e.r. FUS w związku z art. 471 i następnymi k.c.

Menu