Jakie są dopuszczane formy uprzywilejowania udziałów w spółce z o.o.? - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

12 kwietnia 2024

Anna Domin

Jakie są dopuszczane formy uprzywilejowania udziałów w spółce z o.o.?

AKADEMIA PRAWA GOSPODARCZEGO CZ. 616 www.gazetaprawna.pl/akademia_prawagospodarczego Czy istnieje […]

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data: 16 marca 2010 r.  Autor: Stanisław Rachelski

AKADEMIA PRAWA GOSPODARCZEGO CZ. 616 www.gazetaprawna.pl/akademia_prawagospodarczego

Czy istnieje możliwość uprzywilejowania niektórych udziałów względem pozostałych?

Tak. Należy jednak pamiętać, że szczególne uprawnienia przypisane do udziałów muszą być dokładnie określone w umowie spółki pod rygorem ich bezskuteczności. Uprzywilejowanie może dotyczyć w szczególności prawa głosu (tylko w przypadku udziałów o równej wartości nominalnej), prawa do dywidendy lub sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki. Różne formy uprzywilejowania można ze sobą łączyć. Prawo głosu pozwala wspólnikom spółki z o.o. uczestniczyć w podejmowaniu decyzji w trakcie zgromadzenia wspólników. Jeżeli w spółce istnieją udziały o równej wartości nominalnej, na jeden udział przypada jeden głos. Umowa spółki może wprowadzić uprzywilejowanie polegające na przyznaniu udziałom uprzywilejowanym dwóch lub trzech głosów. Trzy głosy to maksymalne uprzywilejowanie względem prawa głosu dopuszczalne w spółce z o.o. Niedopuszczalne jest również wprowadzanie ułamków (na przykład 1,5) głosów przypadających na jeden udział. Uprzywilejowanie względem prawa głosu musi być jasno określone w umowie. Nie może być wątpliwości co do tego, jaką siłę głosu mają udziały każdego z udziałowców. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, dywidenda przysługuje wszystkim udziałowcom w równym stopniu, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. Uprzywilejowanie względem prawa do dywidendy polega na przyznaniu udziałom uprzywilejowanym dywidendy, która przewyższa – nie więcej jednak niż o połowę – dywidendę przysługującą udziałom nieuprzywilejowanym. Warto zaznaczyć, że uprzywilejowanie względem dywidendy nie jest równoznaczne z przyznaniem udziałom uprzywilejowanym pierwszeństwa zaspokojenia (choć oczywiście takie rozwiązanie może być zapisane w umowie spółki). Po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli majątek spółki po jej likwidacji dzielony jest między wspólników odpowiednio do ich udziałów. Umowa spółki może jednak określać inne zasady podziału majątku (uprzywilejowanie).

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.