12 kwietnia 2024

Anna Domin

Jakie obowiązki ma pracodawca przejmujący zakład pracy od innego przedsiębiorcy

Przedsiębiorca przejmujący zakład pracy lub jego część od […]

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data: 13.09.2010 Autor: Wojciech Ostrowski

Przedsiębiorca przejmujący zakład pracy lub jego część od innego przedsiębiorcy staje się dla zatrudnionych w nim pracowników pracodawcą. Jakie w związku z tym ciążą na nim obowiązki? Pracodawca przejmujący zakład pracy lub jego część staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Nie oznacza to jednak, że stary pracodawca zostaje zwolniony z odpowiedzialności wobec przejmowanych pracowników. Zasadą jest bowiem, że za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przejściem zakładu pracy stary i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie. Powinności pracodawców w tym zakresie określa art. 231 k.p. i nie mogą być one zmienione lub zawieszone w toku ich indywidualnych uzgodnień (wyrok SN z 3 kwietnia 2007 r., II PK 245/06). Obowiązkiem obu pracodawców jest poinformowanie pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę o zbliżających się zmianach. Jeżeli nie działają u nich organizacje związkowe, dotychczasowy i nowy pracodawca informują na piśmie swoich pracowników (każdego indywidualnie) o przewidywanym terminie przejścia zakładu lub jego części na innego pracodawcę, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. Przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy. W zawiadomieniu należy umieścić pouczenie o możliwości rozwiązania przez pracowników stosunku pracy bez wypowiedzenia za siedmiodniowym uprzedzeniem oraz o tym, że rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Pracownikom świadczącym pracę na innej podstawie niż umowa o pracę (np. powołanie, wybór) nowy pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy, zobowiązany jest zaproponować nowe warunki pracy i płacy, wskazując termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o tym, czy je przyjmują.

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.