Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data: 29 września 2009 r. Autor: Stanisław Rachelski

Jakie wymogi stawiane są spółkom w kwestii publikacji informacji na stronach internetowych,w pismach i zamówieniach handlowych oraz poczcie elektronicznej? Przeglądając internet,można dojść do przekonania, że nie wszystkie spółki znają i respektują obowiązek, jaki nakłada na nie ustawodawca wkwestii publikowania określonych danych. Obowiązek ten ma zagwarantować bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i ułatwić dostęp do informacji o spółkach. Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące oznaczania dokumentów wychodzących ze spółek weszły w życie 1 stycznia 2007 r. (zgodnie z ustawą z 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych ustaw (Dz. U. nr 208, poz. 1540). Spółki komandytowo-akcyjne (art. 127 par. 5 kodeksu spółek handlowych), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, również oddziały spółki z o.o. mającej siedzibę za granicą (art. 206 kodeksu spółek handlowych) oraz spółki akcyjne, również spółki europejskie (art. 374 par. 1 kodeksu spółek handlowych) powinny umieszczać na stronach internetowych, a także w pismach i zamówieniach handlowych wysyłanych zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej określone informacje. Chodzi o następujące informacje: firmę spółki, jej siedzibę i adres; orzeczenie sądu rejestrowego,wktórym przechowywana jest dokumentacja, oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru; numer identyfikacji podatkowej (NIP); wysokość kapitału zakładowego; a w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej i akcyjnej także informacje o wysokości kapitału wpłaconego. Za nieumieszczenie wyżej wymienionych danych ustawa przewiduje nałożenie grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Grzywna może być nałożona na każdego członka zarządu spółki kapitałowej, który dopuszcza do tego, że na stronie internetowej oraz w pismach i zamówieniach handlowych brak jest informacji, o których mowa we wspomnianym art. 206 par. 1 i art. 374 par. 1 lub na komplementariusza spółki komandytowo akcyjnej uprawnionego do reprezentowania spółki, który ponosi odpowiedzialność za brak informacji, o których mowa w art. 127 par. 5 kodeksu spółek handlowych.

www.gazetaprawna.pl/akademia_prawagospodarczego

 

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.