Źródło: Gazeta Bankowa Data: 3 marca 2009 r. Autor: Dorota Żurowska Przedsiębiorcy zdają już sobie sprawę z tego, że bez indywidualnej tożsamości firmy ma ona matę szansę na rozpoznanie i akceptację przez wymagających klientów Każde przedsiębiorstwo dokłada wielu starań o tzw. właściwy wizerunek firmy, czyli o jak najlepsze wyobrażenie aktualnych i potencjalnych klientów o danym przedsiębiorstwie i zbywanych przez nie towarach bądź usługach. Firma Przedsiębiorcy skłoni są dziś przeznaczyć sporo czasu, energii i pieniędzy na budowanie indywidualnej tożsamości przedsiębiorstwa, na którą składa się bardzo wiele elementów, w tym: firma, nazwa, znak graficzny, logotyp, kolory i formy graficzne, które skutecznie wspomagają identyfikować firmy na rynku. Wraz ze wzrostem wiedzy przedsiębiorców o korzyściach płynących z właściwej prezentacji podstawowych atrybutów identyfikacji firmy rośnie w nich także świadomość konieczności ochrony prawnej tych elementów. Jak to wygląda w świetle obowiązujących przepisów? Otóż, każdy przedsiębiorca powinien działać pod „firmą”. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa wraz z określeniem formy prawnej, w jakiej prowadzi działalność, natomiast firmą osoby fizycznej jest zazwyczaj jej imię i nazwisko. Przepisy kodeksu cywilnego zobowiązują przedsiębiorców do rejestracji firm odróżniających się od firm innych przedsiębiorców. Rejestracja firmy w ewidencji działalności gospodarczej lub rejestrze przedsiębiorców KRS pozwala – w przypadku naruszenia naszych praw do firmy przez cudze działania – skorzystać z ochrony przewidzianej przepisami kodeksu cywilnego oraz Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (również w przypadku naruszeń w zakresie nazw, którymi dodatkowo – obok firmy – posługuje się przedsiębiorca). Nazwa a znak Należy jednak rozróżnić ochronę firmy (nazwy) przedsiębiorstwa od ochrony znaku towarowego. Znak towarowy to oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa. Katalog oznaczeń mogących pełnić funkcję znaku towarowego jest otwarty. Przyjmuje się podział znaków na znaki: słowne, obrazowe, plastyczne, dźwiękowe i kombinowane. Powyższy podział w zasadzie nie budzi wątpliwości. Kontrowersyjna pozostaje kwestia tzw. znaków kolorowych, czyli uznania zdolności pojedynczego koloru jako znaku towarowego. Wydaje się, że podobnie jak w innych systemach prawnych, możliwe jest uznanie oznaczenia kolorowego za znak towarowy, o ile zostanie skonkretyzowane co do odcienia (np. róż-kongo). Znakiem towarowym w szczególności może być wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Rejestracja Ze względu na strategiczną rolę znaku towarowego w budowaniu wizerunku i indywidualnej tożsamości przedsiębiorstwa warto jest – choć nie jest to obowiązkowe – dokonać rejestracji znaku towarowego. W oparciu o przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej, można ubiegać się o ochronę prawną znaku towarowego przez rejestrację w Urzędzie Patentowym RP. Wniosek o udzielenie prawa ochronnego przez Urząd Patentowy RP na indywidualny znak towarowy może złożyć każda osoba fizyczna lub prawna. Udzielone prawo ochronne podlega wpisowi do rejestru znaków towarowych i daje prawo (przez 10 lat) wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP. Ochrona znaku ma charakter terytorialny i ogranicza się do terytorium państwa, w którym ochrona została udzielona. Możliwe jest zgłoszenie znaku towarowego w urzędach patentowych innych państw i uzyskiwanie ochrony swojego znaku na ich terytorium (np. w przypadku państw Unii Europejskiej możliwe jest uzyskanie ochrony przez rejestrację znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego – OHIM w Alicante). Autorka jest pracownikiem Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.