Źródło: Gazeta Prawna Dostawca: Grupa Wydawnicza INFOR Data: 19 stycznia 2007

Jak zawrzeć dobrą umowę polisy majątkowej

Początek nowego roku to okres, w którym wiele osób zawiera bądź przedłuża umowę ubezpieczenia – nie tylko pojazdów, ale również m.in. mieszkań. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują także inne kategorie ubezpieczeń, np. od odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenie mienia od wszelkiego ryzyka. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na piśmie, zwykle na formularzu. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń powinien doręczyć nam tekst ogólnych warunków ubezpieczenia, które są nieodłącznym elementem umowy. Ze względu na to, że OWU są narzucane przez towarzystwo ubezpieczeniowe bardzo często nie mamy wpływu na ich treść.

Ogólne warunki ubezpieczenia mogą różnić się, w zależności od rodzaju towarzystwa ubezpieczeniowego – dlatego należy wnikliwie sprawdzać każdą ofertę. Ze względu na fakt, że agent ubezpieczeniowy bardzo często może nas zapewniać, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie sytuacje, z których istnieje ryzyko powstania szkody, warto sprawdzić, czy OWU rzeczywiście obejmują takie postanowienia.

Zawierając umowę ubezpieczenia majątkowego należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, jakie kategorie mienia mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową, a jakie są z niej wyłączone. Musi również zostać wskazane miejsce, w którym mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową. Należy również przeanalizować katalog wydarzeń, które bezpośrednio lub pośrednio, przyczyniając się do powstania szkody w mieniu, wyłączają odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego (np. działania wojenne, akty terroru, strajki).

Umowa musi wskazywać również sumę ubezpieczenia, która powinna odpowiadać wartości mienia ustalonej na dzień ubezpieczenia oraz warunki wypowiedzenia lub rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Istotny jest również okres ubezpieczenia – od kiedy rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa i z upływem, jakiego okresu się kończy (zwykle umowa jest zawierana na 1 rok, o ile strony w nie ustalą w niej innego okresu ubezpieczenia). Warto również sprawdzić, czy w przypadku przeniesienia własności mienia ruchomego na osobę trzecią ubezpieczenie trwa do okresu objętego umową, czy się rozwiązuje.

Osoby podpisujące umowę ubezpieczenia muszą mieć świadomość konsekwencji w przypadku, gdy informacje stanowiące podstawę wystawienia polisy są błędne lub nieprawdziwe. Towarzystwo ubezpieczeniowe w takim przypadku będzie mogło odmówić wypłaty odszkodowania w razie powstania szkody w ubezpieczonym mieniu, ze względu na błędną ocenę powstającego ryzyka, chyba że niedopełnienie obowiązku nie miało wpływu na powstanie szkody lub zwiększenie się jej rozmiarów. Lepiej więc podać przy zawarciu umowy wszystkie informacje, które mogą mieć wpływ na ryzyko powstania szkody i wysokość składki.

Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia jest polisa, którą towarzystwo ubezpieczeniowe powinno nam doręczyć przy zawarciu umowy lub w ciągu 14 dni od podpisania.

Jeżeli umowy zawieramy z agentami (brokerami ubezpieczeniowymi), działającymi na rzecz zakładu ubezpieczeń, powinniśmy sprawdzić, czy podmiot jest uprawniony do reprezentacji towarzystwa ubezpieczeniowego w relacjach z klientami.

Stanisław Rachleski radca prawny, wspólnik w kancelarii Rachelski i Wspólnicy Not. ewus