Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data: 13 październik 2009 r. Autor: Stanisław Rachelski

AKADEMIA PRAWA GOSPODARCZEGO CZ. 510 www.gazetaprawna.pl/akademia_prawagospodarczego Wjaki sposób ustala się i oblicza kadencję członków organów spółek prawa handlowego? Kwestie związane ze sposobem ustalania i obliczania kadencji członków organów spółek prawa handlowego niejednokrotnie stwarzają poważne problemy interpretacyjne dla spółek. Nieprecyzyjne zapisy statutu w tym zakresie lub ich brak są przyczyną niepotrzebnych napięć lub konfliktów personalnych. Problematykę dotyczącą kadencji członków zarządu i rady nadzorczej w spółce akcyjnej reguluje art. 369 i art. 370 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). Z tym że zagadnienia dotyczące kadencji członków rady nadzorczej kodeks rozstrzyga poprzez odesłanie do odpowiednich przepisów dotyczących zarządu spółki akcyjnej. Zgodnie z przyjętą na gruncie przepisów k.s.h. definicją, kadencją jest okres sprawowania funkcji przez członka zarządu (członka rady nadzorczej), z tym że okres ten nie może być dłuższy niż pięć lat. Warto w tym miejscu zauważyć, że podobnej definicji kadencji nie znajdziemy w przepisach dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której członek zarządu może być powołany na czas nieokreślony. Należy to uznać za pewną usterkę legislacyjną. Generalnie k.s.h. przewiduje dwa rozwiązania, jeśli chodzi o sposób określania czasu trwania kadencji członków zarządu (lub rady nadzorczej). Może to być rozwiązanie przyjmujące, że kadencja członków zarządu (rady nadzorczej) jest wspólna lub też rozwiązanie zakładające, że każdy członek zarządu (lub rady nadzorczej) powoływany jest na okres indywidualnej, niezależnej od innych członków zarządu (lub rady nadzorczej) kadencji. Stosownie do postanowień k.s.h., jeżeli statut przewiduje, że członków zarządu lub rady nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka zarządu (lub rady nadzorczej), powołanego przed upływem kadencji zarządu (rady nadzorczej), wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu (rady nadzorczej). Jeżeli statut nie precyzuje, że kadencja członków zarządu (rady nadzorczej) jest wspólna, to w takim przypadku członkowie danego organu powoływani są na odrębne kadencje.

 

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.