Okiem eksperta

Finansowanie leasingu ze środków unijnych

Leasing został dopuszczony jako forma finansowania inwestycji objętych dotacjami poprzez zmianę w przepisach dotyczących działania 2.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. W ramach działania wspierane są projekty inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw dotyczące inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Zasadniczą zmianą w działaniu 2.3 jest możliwość finansowania inwestycji przez przedsiębiorców za pomocą zarówno leasingu finansowego, jak i operacyjnego. W drodze leasingu można sfinansować zakup jedynie nowych środków trwałych, wykluczony jest leasing środków używanych oraz leasing zwrotny. Istotną kwestią – warunkującą otrzymanie dotacji – jest zawarcie w umowie leasingu klauzuli, na podstawie której w terminie nie dłuższym niż 90 dni od zakończenia spłaty rat kapitałowych nastąpi przeniesienie własności środków trwałych stanowiących przedmiot umowy na leasingobiorcę bez dodatkowego świadczenia po zakończeniu umowy leasingu albo sprzedaż korzystającemu środków trwałych stanowiących przedmiot umowy leasingu po zakończeniu okresu trwania tej umowy, na warunkach w niej określonych.

Przedsiębiorcy, którzy będą starali się o uzyskanie dotacji z działania 2.3 muszą wziąć po uwagę, iż realizacja projektu kończy się 30 czerwca 2008 r. Zatem w celu optymalnego wykorzystania środków unijnych czas trwania umowy leasingu powinien pokrywać się z datą końcową projektu „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”. W przypadku, gdy okres obowiązywania umowy leasingu przekracza końcową datę realizacji projektu wydatkami kwalifikującymi się do otrzymania dofinansowania będą raty kapitałowe przypadające do zapłaty i rzeczywiście zapłacone przez korzystającego do końcowej daty realizacji projektu. Umowa leasingu będzie mogła trwać również po terminie zakończenia realizacji projektu, jakkolwiek zapłacone wówczas raty leasingowe nie będą stanowiły podstawy ubiegania się o dofinansowanie.

Anna Bąkowska, radca prawny z kancelarii Rachelski & Wspólnicy