Dwie dotacje to komplikacje Wsparcie z dwóch różnych źródeł? To możliwe. Marbet jako pierwsza firma w Polsce przekonała się o tym. Nie bez kłopotów. Grupa Marbet to trzy firmy: Marbet, Marbet Wil oraz Zakłady Lotnicze Margański & Mysłowski. Produkuje elementy wykończenia wnętrz, elementy z siatkobetonu i wdraża do produkcji konstrukcję samolotu turystycznego.

Geneza problemu

Firma opracowała projekt Zakup gruntu, modernizacja i zakup maszyn. Wniosek o dofinansowanie inwestycji, której koszt wyniósł 15 mln zł, Marbet złożył w czerwcu 2004 r. w pierwszym naborze wniosków w ramach działania 2.2.1 SPO WKP. Wnioskowana kwota dotacji wyniosła 5,5 mln zł. Środkami tego programu zarządzało wtedy Ministerstwo Gospodarki i Pracy (MGiP). Mimo że opracowany projekt był innowacyjny i wprowadzał nowoczesną technologię na skalę światową, uzyskał zbyt małą liczbę punktów i został odrzucony.

Po otrzymaniu negatywnej decyzji z MGiP postanowiliśmy ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 2.3 SPO WKP, którego środkami dysponuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Nowy projekt Wdrożenie innowacji produktowo-procesowej poprzez zakup maszyn i modernizację nieruchomości w rzeczywistości niewiele różnił się od poprzedniego, odrzuconego w ramach działania 2.2.1. Wyłączyliśmy jedynie zakup nieruchomości jako koszt kwalifikowany i złożyliśmy go w terminie do 2 grudnia 2004 r. Wnioskowana przez nas kwota wsparcia wyniosła 1,25 mln zł mówi Bogdan Pukowiec, ekspert ds. funduszy unijnych w Marbet.

Rozbieżność

W lutym 2005 r. firma Marbet otrzymała niespodziewanie zaproszenie z resortu gospodarki do podpisania umowy o dofinansowanie poprzedniego projektu, złożonego w ramach działania 2.2.1 SPO WKP. Okazało się, że to przedsięwzięcie znalazło się na liście rezerwowej przyznanych dotacji przez MGiP.

Na początku kwietnia 2005 r. podpisaliśmy umowę z MGiP, dającą wsparcie w wysokości 4,3 mln zł. W tym momencie nie była jeszcze znana decyzja PARP w sprawie projektu w ramach działania 2.3 SPO WKP. Pod koniec kwietnia 2005 r. PARP opublikowała listę beneficjentów, w której zajęliśmy pierwsze miejsce w rankingu. W tym wypadku przyznane dofinansowanie wyniosło 1,25 mln zł tłumaczy Bogdan Pukowiec.

Marbet zwrócił się w związku z tym z zapytaniem do MGiP, czy istnieje możliwość łączenia dotacji 2 różnych działań SPO WKP i otrzymał pozytywną odpowiedź. Z drugiej strony, PARP wydała opinię negatywną, chociaż wniosek Marbet zajął najwyższe miejsce na liście rankingowej.

Rozstrzygnięcie

Jak się okazało, wątpliwości PARP dotyczyły różnic, jakie się pojawiły w obydwóch projektach. Departament Instrumentów Finansowych MGiP i PARP ustaliły, że nie ma przeciwwskazań do łączenia pomocy z dwóch różnych działań na realizację tego samego przedsięwzięcia. Beneficjent nie może jednak przekroczyć pułapu maksymalnej intensywności dla projektu, określonej dla poszczególnego działania. W wypadku firmy Marbet po porównaniu obydwu wniosków stwierdzono, że nie dotyczą one tego samego projektu. Inwestycja realizowana w ramach działania 2.2.1 miała szerszy charakter i była inna od tej zaplanowanej we wniosku w ramach działania 2.3. Problem polegał na tym, że w projektach znajdowały się różne pozycje, a koszty pozycji wspólnych nie były takie same opowiada Izabela Banaś, kierownik sekcji kontraktowania w zespole instrumentów inwestycyjnych PARP. Przedsiębiorstwu zaproponowano ponowne złożenie wniosku na realizację projektu w ramach działania 2.3, którego zakres nie będzie sprzeczny z zakresem projektu realizowanego w ramach działania 2.2.1.

Najistotniejsze jest, aby projekty były tożsame lub jeden wynikał z drugiego. Koszty kwalifikowane obu muszą być takie same. W przeciwnym wypadku powstają problemy z rozliczeniem się z realizacji projektu i wypłatą dotacji dodaje Izabela Banaś. W wyniku spotkania i konsultacji między przedstawicielami PARP i Marbetu doszło do kompromisu. Firma złożyła wniosek ponownie w ramach działania 2.3, dokonując jednak istotnych zmian w stosunku do pierwotnego projektu. W nowym wniosku staramy się już tylko o dofinansowanie linii technologicznej. Jest to element, który wyłączyliśmy z całego projektu i jego realizacja nie została jeszcze rozpoczęta w ramach działania 2.2.1. Wnioskowana przez nas kwota wsparcia wyniosła 412 tys. zł i stanowiła 22 proc. kosztów nowej inwestycji. Z drugiej strony, wcześniejsze dofinansowanie w ramach działania 2.2.1 wyniosło 28 proc. W ten sposób osiągnęliśmy maksymalny, 50-proc. próg pomocy. W marcu 2005 r. nasz nowy projekt znalazł się na liście rekomendowanych do wsparcia podsumowuje Bogdan Pukowiec.

Okiem eksperta

Pomoc z dwóch źródeł dozwolona

Aby móc uzyskać dotacje z dwóch działań przedsiębiorca musi spełnić wymagania określone w przepisach regulujących dane działania łącznie. Na przykład, gdy przedsiębiorca chce skorzystać z pomocy publicznej w ramach działania 2.3 i działania 2.2.1, to oprócz warunków określonych we właściwym rozporządzeniu, musi również spełnić wymagania określone w ustawie o finansowym wspieraniu inwestycji i wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 12 września 2003 r. w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji. Ustawa podobnie jak wymienione na wstępie rozporządzenie określa limity wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem udzielanym łącznie w ramach różnych działań.

Jeżeli przedsiębiorca spełni wymagania wspomnianych przepisów łącznie, będzie mógł skorzystać z pomocy publicznej udzielanej w ramach różnych działań.

Anna Bąkowska, radca prawny z kancelarii Rachelski i Wspólnicy