Dobrze wybierz na starcie - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

12 kwietnia 2024

Anna Domin

Dobrze wybierz na starcie

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przedsiębiorca musi zdecydować, jaka forma prowadzenia działalności będzie dla niego najkorzystniejsza. Wybór ten determinuje stopień ryzyka związanego z przedsięwzięciem, sposób podejmowania decyzji dotyczących jego funkcjonowania oraz sposób opodatkowania. – Początkujący przedsiębiorca powinien rozważyć rejestrację indywidualnej działalności gospodarczej. Ta najprostsza forma umożliwia prowadzenie także bardziej rozbudowanej firmy i zatrudnianie pracowników. Ale warto […]

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przedsiębiorca musi zdecydować, jaka forma prowadzenia działalności będzie dla niego najkorzystniejsza. Wybór ten determinuje stopień ryzyka związanego z przedsięwzięciem, sposób podejmowania decyzji dotyczących jego funkcjonowania oraz sposób opodatkowania.
– Początkujący przedsiębiorca powinien rozważyć rejestrację indywidualnej działalności gospodarczej. Ta najprostsza forma umożliwia prowadzenie także bardziej rozbudowanej firmy i zatrudnianie pracowników. Ale warto pamiętać, że wtedy przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania, także podatkowe, wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej – informuje Marek Kozłowski, doradca podatkowy Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna.

Gdy zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą ze wspólnikiem lub kilkoma wspólnikami, warto rozważyć założenie spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej.
– Wybierając jedną z tych form, wspólnik nadal pozostanie przedsiębiorcą dla celów podatku dochodowego, spółka przejmie natomiast obowiązki w zakresie podatku VAT – mówi Marek Kozłowski.
Do zalet spółki jawnej należy zaliczyć łatwość jej założenia, bo wystarczy umowa w formie pisemnej i stosunkowo niskie koszty rejestracji, dużą swobodę w formułowaniu treści umowy spółki oraz możliwość reprezentowania spółki przez każdego z jej wspólników lub też wyłączenia poszczególnych wspólników z reprezentacji. – Spółka ta ma cechy osoby prawnej. Dysponuje własnym majątkiem oraz może być stroną umów i postępowań sądowych. Minusem jest solidarna odpowiedzialność wspólników całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, w sytuacji gdy egzekucja wobec spółki okaże się bezskuteczna – wyjaśnia Stanisław Rachelski, radca prawny, wspólnik zarządzający Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza.
Jego zdaniem, jest to wygodna forma prowadzenia działalności dla małego biznesu, który nie narazi wspólników na dużą odpowiedzialność i nie będzie rodził dużych zobowiązań.

Ciekawą, ale mimo to mało rozpowszechnioną formą prowadzenia działalności jest spółka komandytowa. Za jej zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem przynajmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a pozostali wspólnicy (komandytariusze) tylko do wysokości swojego wkładu – tzw. sumy komandytowej.
– Spółka komandytowa, dając wspólnikom dużą swobodę w kształtowaniu odpowiedzialności za sprawy spółki i jej zobowiązania, może być doskonałą formą pozyskiwania kapitału do różnych przedsięwzięć, gdy część wspólników to inwestorzy, którzy chcą ulokować kapitał i czerpać zeń korzyści, bez obawy o swój majątek osobisty, a pełną odpowiedzialność wobec wierzycieli przyjmują pozostali wspólnicy zajmujący się prowadzeniem spraw spółki i jej reprezentacją – mówi mecenas Rachelski.
Warto zaznaczyć, że odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki można ograniczyć, powierzając tę rolę spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wadami spółki komandytowej są: wyższe koszty założenia – umowa spółki musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego i rejestracji, a także wymóg prowadzenia pełnej księgowości.

Często wykorzystywaną formą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – polecana głównie wtedy, gdy działalność ma większe rozmiary i wiąże się z nią więcej zobowiązań. Jest też bezpieczna dla finansów osobistych.
– Tego typu spółka odpowiedzialność za zobowiązania wobec wierzycieli ponosi całym swoim majątkiem bez ograniczeń, natomiast wspólnicy ponoszą ryzyko jedynie do wysokości wkładów niesionych do spółki. Podobnie jak w przypadku spółki komandytowej, umowa spółki z o.o. musi mieć formę aktu notarialnego – mówi Stanisław Rachelski.
Za wadę spółki z o.o. można uznać większe sformalizowanie prowadzenia jej działalności niż w przypadku spółek osobowych. Przede wszystkim występuje wyraźny podział kompetencji zarządczych od właścicielskich i nadzorczych.

W przypadku zarówno spółki jawnej, jak i spółki komandytowej podatnikiem nie jest sama spółka, ale wyłącznie poszczególni jej wspólnicy, jako osoby fizyczne (podatek PIT płacony na bieżąco).
– Ich wspólnicy mają możliwość korzystania z preferencyjnej stawki podatku liniowego, która wynosi 19 proc. Spółka z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 19 proc. W przypadku wypłaty zysku wspólnikom (dywidendy), oprócz podatku CIT płaconego przez spółkę, każdy ze wspólników ma jeszcze obowiązek zapłaty ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych także w wysokości 19 proc. – mówi Stanisław Rachelski.