Czy zmiana adresu przez pracownika uchroni go przed procesem z pracodawcą? - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

12 kwietnia 2024

Anna Domin

Czy zmiana adresu przez pracownika uchroni go przed procesem z pracodawcą?

AKADEMIA PRACY CZ. 949 www.gazetaprawna.pl/akademiapracy Były pracownik naruszył […]

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data: 19 kwietnia 2010 r.  Autor: Urszula Młynarczyk

AKADEMIA PRACY CZ. 949 www.gazetaprawna.pl/akademiapracy

Były pracownik naruszył zakaz konkurencji. Pracodawca chce wystąpić do sądu o zapłatę odszkodowania, niestety, pracownik zmienił adres zamieszkania i pracodawcy nie udało się go ustalić. Czy mimo to jest możliwe przeprowadzenie procesu?

W opisanej sytuacji pracodawca nie jest pozbawiony możliwości wytoczenia powództwa przeciwko byłemu pracownikowi. Postępowanie sądowe może zostać wszczęte i skutecznie przeprowadzone. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, każde pierwsze pismo procesowe w sprawie powinno zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron (art. 126 par.2 k.p.c.). Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, wktórej przebywa ona z zamiarem stałego pobytu. Wskazanie w pozwie samej miejscowości zamieszkania pozwanego,bez dokładnego określenia jego adresu będzie stanowiło jednak brak formalny pozwu. W interesie powoda (tu pracodawcy), jako strony procesu wszczynającej spór, leży ustalenie aktualnego i faktycznego miejsca zamieszkania pozwanego tak,aby sąd mógł doręczyć mu odpis pozwu. Czasami spełnienie tego wymogu może być jednak trudne. Powód powinien wykorzystać wtedy art.144 par. 1 k.p.c.,który stanowi, iż przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni,że miejsce pobytu strony nie jest znane. Uprawdopodobnienie od udowodnienia danej okoliczności odróżnia mniejszy formalizm, który jest przewidziany dla postępowania dowodowego. Według art.243 k.p.c. zachowanie szczegółowych przepisów o postępowaniu dowodowym nie jest konieczne, ilekroć ustawa przewiduje uprawdopodobnienie zamiast dowodu. Uprawdopodobnienie braku wiedzy o miejscu pobytu pozwanego jest obligatoryjną przesłanką dopuszczalności ustanowienia przez sąd kuratora. Powód uprawdopodobni powyższą okoliczność,gdy np. przedstawi korespondencję pocztową kierowaną na dotychczasowy adres pozwanego,która została zwrócona z adnotacją adresat wyprowadził się. Ustanowienie kuratora następuje na wniosek powoda złożony w pozwie bądź wpóźniejszym piśmie procesowym. Zadaniem kuratora jest podejmowanie za pozwanego czynności procesowych oraz dążenie do ustalenia jego miejsca pobytu.

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.