Źródło: Gazeta Prawna Data: 3 sierpnia 2009 r. Autor: Urszula Młynarczyk

Pracodawca często organizuje różnego rodzaju szkolenia e-learningowe, a następnie przeprowadza egzaminy. Pracownicy nie mają zwykle czasu szkolić się w godzinach pracy. Czy czas poświecony na szkolenie po pracy należy wliczyć do czasu pracy pracowników? Na wstępie należy zauważyć, iż w polskim prawie pracy brak jest szczegółowych regulacji dotyczących wliczania do czasu pracy szkoleń innych niż z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozbieżności występują także w doktrynie. Ponadto omawiane zagadnienie nie zostało rozstrzygnięte w dotychczasowym orzecznictwie sądów. Powyższe okoliczności powodują, iż w praktyce występuje wiele wątpliwości, jak prawidłowo należy zakwalifikować udział pracownika w szkoleniu do jego czasu pracy. Artykuł 2373 k.p. stanowi, iż pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Z kodeksu pracy wynika także, że powyższe szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Wątpliwości powstają w przypadku szkoleń innych niż z zakresu bhp. Wydaje się za słuszne przyjęcie, iż wliczanie do czasu pracy szkolenia innego niż szkolenia bhp zależy od tego, czy zostało ono zaplanowane w godzinach pracy danego pracownika, czy też poza nimi. Jeżeli odbywa się ono w czasie świadczenia pracy, powinno zostać wliczone do czasu pracy pracownika. Zachowuje on wówczas prawo do wynagrodzenia. Należy przyjąć, iż znaczenie ma również zachowanie pracodawcy oraz charakter samego szkolenia. Czas szkolenia powinien być wliczony do czasu pracy pracownika, gdy pracodawca wyda mu polecenie służbowe wzięcia w nim udziału. Istotne jest również to, czy szkolenie ma na celu podniesienie tzw. szczególnych czy ogólnych kwalifikacji pracownika. Należy przyjąć, iż do czasu pracy powinny być wliczane szkolenia, których celem jest podniesienie szczególnych umiejętności pracownika, tzn. takich, których uzyskanie jest niezbędne do świadczenia pracy u konkretnego pracodawcy. Chodzi przede wszystkim o umiejętności dotyczące np. obsługi nowych programów komputerowych, nowych urządzeń, nauki określonych procedur. W analizowanej sytuacji pracodawca organizuje szkolenia e-learningowe w czasie pracy. Pracownicy powinni zatem odbywać te szkolenia w godzinach pracy. Pracodawca, wydając polecenie wzięcia udziału w szkoleniu, zwalnia tym samym pracownika od obowiązku świadczenia pracy.

URSZULA MŁYNARCZYK, radca prawny, Kancelaria Prawna Rachelski i Wspólnicy

Pełna wersja wiadomości prawno-gospodarczych – czytaj na gazetaprawna.pl

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.