Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data: 24 listopada 2009 Autor: Stanisław Rachelski

AKADEMIA PRAWA GOSPODARCZEGO CZ. 550 www.gazetaprawna.pl/akademia_prawagospodarczego Obowiązkowi przeprowadzania rocznego badania sprawozdania finansowego, na mocy art. 64 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości, podlegają m.in. spółki z o.o. kontynuujące działalność, które w poprzednim roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły, co najmniej dwa z następujących warunków: zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło przynajmniej 50 osób; suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej, co najmniej 2,5 mln euro; a przychód netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy osiągną bądź przekroczył równowartość 5 mln euro. Badanie rocznych sprawozdań finansowych prowadzi uprawniony do tego biegły rewident, który w spółce z o.o. wybierany jest przez zgromadzenie wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Po wyborze biegłego rewidenta spółka zawiera z nim umowę o badanie,w terminie umożliwiającym mu zebranie i opracowanie dokumentacji rewizyjnej. Koszty badania sprawozdania finansowego ponosi badana spółka. Wcelu przeprowadzenia badania, biegłemu rewidentowi udostępniane są księgi rachunkowe, dokumenty stanowiące podstawę dokonywanych w nich zapisów i wszelkie inne dokumenty, jak również udziela się wyczerpujących informacji, wyjaśnień i oświadczeń niezbędnych do wydania opinii. Po zakończeniu pracy biegły rewident przedstawia spółce pisemną opinię i raport z badania. Celem przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego spółki jest – zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o rachunkowości -wyrażenie opinii, czy dane sprawozdanie finansowe jest prawidłowo sporządzone oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy oraz rentowność spółki. Opinia rewidenta może być pozytywna, pozytywna z zastrzeżeniami lub negatywna. Rewident może też odmówić wyrażenia opinii z uwagi na okoliczności uniemożliwiające jej sformułowanie.

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.