Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data: 21 grudnia 2009 Autor: Urszula Młynarczyk

AKADEMIA PRACY CZ. 867 www.gazetaprawna.pl/akademia_pracy Lekarz stwierdził u pracownika objawy choroby zawodowej i zalecił mu pracę na innym stanowisku. Czy pracodawca i pracownik muszą zastosować się do zalecenia lekarza? W przypadku stwierdzenia u danego pracownika wystąpienia objawów choroby zawodowej pracodawca zobowiązany jest, na podstawie orzeczenia lekarskiego, przenieść tego pracownika na określony czas do innej pracy, nienarażającej go na działanie szkodliwych dla jego zdrowia czynników. Przeniesienie powinno nastąpić na czas nieokreślony, jeżeli na skutek choroby zawodowej pracownik stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy, jednakże nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Orzeczenie lekarskie w tym przedmiocie jest dla pracodawcy bezwzględnie wiążące. Natomiast jeżeli w wyniku przeniesienia doszłoby do obniżenia wynagrodzenia,wówczas takiemu pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy. Wprzypadku gdyby pracodawca,pomimo ciążącego na nim obowiązku, nie przeniósł pracownika do innej pracy, pracownik byłby uprawniony do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Sąd Najwyższy w wyroku z 1 grudnia 1999 r. (I PKN 425/99) orzekł też, iż przeniesienie pracownika do innej pracy w trybie art. 230 k.p. należy traktować jako polecenie, którego odmowa może być uznana za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub zwysokim prawdopodobieństwem,że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych narażeniem zawodowym. Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia wnarażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu,pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.