Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data: 07 grudnia 2009 r. Autor: Urszula Młynarczyk

AKADEMIA PRACY CZ. 857 www.gazetaprawna.pl/akademia_pracy W umowach o pracę lub w zakresie obowiązków pracownicy często są obligowani do wykonywania innych czynności zleconych przez pracodawcę bez wskazania,o jakie obowiązki chodzi. Czy pracownik musi wykonywać takie dodatkowe obowiązki, jeśli nie wynikają one z umowy o pracę? Pracownik nie jest zobligowany do wykonywania dodatkowych obowiązków nieobjętych umową o pracę. Podstawowy zakres obowiązków pracownika jest ustalony przez pracodawcę wumowie o pracę, a następnie uszczegóławiany często wtzw. zakresie czynności (obowiązków), który nie może być odmienny od rodzaju umówionej pracy ani też wykraczać poza rodzaj umówionej pracy. Często jednak w szczegółowych zakresach obowiązków pracowników pracodawcy zamieszczają klauzule końcowe o treści: wszelkich innych czynności zleconych przez pracodawcę. Takie klauzule nie dają jednak pracodawcy możliwości powierzenia pracownikowi dowolnego dodatkowego zadania. Może zdarzyć się, więc, że pracodawca powierzy pracownikowi dodatkowe czynności nieobjęte zakresem w umowie o pracę lub zakresem obowiązków, jednak czynności te nie mogą odbiegać od zakresu umówionej pracy, a pracownikowi w takim przypadku przysługuje wynagrodzenie dodatkowe w związku z ich wykonywaniem. Ponadto wykonywanie innych czynności,nawet jeśli mieści się wzakresie wykonywanej pracy przez pracownika, należy traktować jako zdarzenia incydentalne i wyjątkowe. Biorąc zatem powyższe pod uwagę,wszelkie nieprecyzyjne zapisy wumowie o pracę czy też w zakresach czynności,a dotyczące konieczności wykonywania przez pracownika dodatkowych zadań, bez doprecyzowania, jakich, należy interpretować,co do zasady, na korzyść pracownika. Oznacza to, że pracownik może odmówić wykonywania dodatkowych zadań niezgodnych z charakterem jego pracy czy też zupełnie odbiegających od charakteru jego zatrudnienia, nawet jeśli pracodawca zaproponuje mu dodatkowe wynagrodzenie. Może też odmówić wykonywania zadań dodatkowych odpowiadających charakterowi zatrudnienia, jeśli pracodawca nie będzie wypłacał pracownikowi należnego wynagrodzenia z tego tytułu, np. wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach.

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.