Źródło: Gazeta Prawna Data: 20 lipca 2009 r. Autor: Urszula Młynarczyk

Czy pracodawca może zmusić pracownika do pójścia do lekarza? Pracodawcę zaniepokoił wygląd i zachowanie pracownika mogące świadczyć o jego chorobie. Czy pracodawca może wydać pracownikowi polecenie poddania się badaniom lekarskim? Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawców m.in. konieczność zapewnienia wszystkim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Artykuł 207 k.p. wskazuje, iż pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy. Pracodawca zobligowany jest więc chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Ponadto pracodawca odpowiedzialny jest za rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym. Pojawienie się w pracy pracownika, którego zachowanie uzasadnia podejrzenie choroby, może stanowić poważne zagrożenie zarówno dla jego zdrowia i życia, jak też niebezpieczeństwo dla innych pracowników lub osób trzecich. Będzie to miało miejsce głównie przy pracach, w których ważną rolę odgrywa zdrowie psychofizyczne pracownika, np. przy pracach związanych z transportem osób lub obsługą maszyn. W przypadku gdy pracodawca powziął uzasadnioną wątpliwość co do zdrowia pracownika, z uwagi na jego wygląd, dziwne zachowanie, powinien podjąć decyzję o odsunięciu go od pracy. Wniosek taki należy wyprowadzić z wielu obowiązujących przepisów, których część została wskazana powyżej, a które obligują pracodawcę do bezwzględnego dbania o bezpieczeństwo, życie i zdrowie wszystkich pracowników. Za interwencją pracodawcy może przemawiać także fakt, iż chory lub przemęczony pracownik nie zawsze będzie w stanie obiektywnie ocenić swoją przydatność w danym dniu do pracy, a to może stwarzać poważne zagrożenie dla niego samego lub dla innych osób. W sytuacji, w której pracodawca zdecyduje się na odsunięcie pracownika od pracy, powinien równocześnie skierować go do lekarza medycyny pracy. Bez większego znaczenia jest tutaj fakt, iż pracownik ten posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające jego przydatność do pracy na danym stanowisku. Pomimo tego iż przepisy prawa pracy szczegółowo określają przypadki, w jakich należy przeprowadzać okresowe badania lekarskie, należy uznać, że w opisanej sytuacji nie ma przeciwwskazań, aby pracownika skierować na takie badania poza wskazanymi w ustawie terminami. Warto także podkreślić, iż pracodawca nie może nadużywać swoich uprawnień, co oznacza, że odsunięcie pracownika od pracy i skierowanie go na badania lekarskie może mieć miejsce jedynie w szczególnych, uzasadnionych przypadkach.

URSZULA MŁYNARCZYK, radca prawny, Kancelaria Prawna Rachelski i Wspólnicy

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.