12 kwietnia 2024

Anna Domin

Czy pełnomocnictwo, którego udzielono w formie ustnej, posiada moc prawną

AKADEMIA PRAWA GOSPODARCZEGO CZ. 683, www.gazetaprawna.pl/akademiaprawagospodarczego

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data 25 maja 2010   Autor: Stanisław Rachelski

AKADEMIA PRAWA GOSPODARCZEGO CZ. 683, www.gazetaprawna.pl/akademiaprawagospodarczego

Pełnomocnikiem jest osoba, która na podstawie oświadczenia woli innej osoby (fizycznej lub prawnej) wykonuje czynności prawne w jej imieniu i z bezpośrednim dla niej skutkiem. Pełnomocnictwo najczęściej bywa udzielane poprzez sporządzenie pisemnego dokumentu, jednak polskie prawo nie zabrania udzielenia pełnomocnictwa w sposób dorozumiany (w tym również w formie ustnej). Podstawę udzielenia pełnomocnictwa stanowi art. 60 kodeksu cywilnego (k.c.), wmyśl którego wola osoby dokonującej czynności prawnej (w tym przypadku mocodawcy pełnomocnika) może być wyrażona przez każde zachowanie tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. Jednak zarówno sam kodeks cywilny, jak i przepisy innych ustaw przewidują odstępstwa od tej zasady. Art. 99 par. 1 k.c. przewiduje, że udzielenie pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnej, dla ważności której potrzebna jest szczególna forma, powinno nastąpić w takiej samej formie. Powyższy przepis odnosi się do pełnomocnictwa do czynności prawnych, dla których forma szczególna została zastrzeżona pod rygorem nieważności. Skoro np. uchwała o zmianie umowy spółki z o.o.wymaga formy aktu notarialnego, to pełnomocnictwo wspólnika do podjęcia tej czynności będzie wymagało co najmniej pisemnej formy. Istnieje także osobna norma dotycząca pełnomocnictwa ogólnego (dotyczącego ogółu czynności zwyczajowo dokonywanych w normalnym toku działalności). Art. 99 par. 2 k.c.wymaga bowiem dla tego typu pełnomocnictwa formy pisemnej zwykłej pod rygorem jego nieważności. Poza przepisami kodeksu cywilnego formy pisemnej zwykłej (pod rygorem nieważności) wymaga pełnomocnictwo udzielone przez wspólnika spółki z o.o. do uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywania prawa głosu (art. 243 par. 2 k.s.h.). Takiej formy wymaga także pełnomocnictwo ustanowione przez dyrektora przedsiębiorstwa państwowego (art. 51 par. 2 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych). Formy pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym wymagają pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku oraz pełnomocnictwo do zawarcia małżeństwa.

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.