12 kwietnia 2024

Anna Domin

Czy osobie przywróconej do pracy przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego

Czy pracownikowi podejmującemu pracę w wyniku orzeczenia sądu o przywróceniu do pracy przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego za okres pozostawania […]

Czy pracownikowi podejmującemu pracę w wyniku orzeczenia sądu o przywróceniu do pracy przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego za okres pozostawania bez zatrudnienia?

Osoba przywrócona do pracy orzeczeniem sądu nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego ani też prawa do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa przyjmuje się, że prawo do wypoczynku uzależnione jest od pozostawania w stosunku pracy. Taką zasadę przyjął m.in. Sąd Najwyższy w uchwale z 4 kwietnia 1995 r. (I PZP 10/95). Prawo do urlopu przysługuje zatem pracownikowi, a więc osobie świadczącej pracę na podstawie stosunku pracy. Okres pozostawania bez pracy, będący konsekwencją niezgodnego z prawem wypowiedzenia, należy zatem rozumieć jako okres nieświadczenia pracy, niezależnie od tego, czy w wyniku odwołania pracownika sąd ostatecznie przywrócił go do zatrudnienia. Zgodnie z art. 51 par. 1 kodeksu pracy pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia, czas pozostawania bez pracy (za który sąd przyznał mu wynagrodzenie) wliczany jest do jego okresu zatrudnienia. Używając pojęcia „okres pozostawania bez pracy“ ustawodawca miał w tym przypadku na myśli czas nieświadczenia pracy u pracodawcy, który wypowiedział pracownikowi umowę z naruszeniem obowiązujących przepisów. Nie jest on jednak traktowany jako czas zatrudnienia, lecz jedynie jako podlegający wliczeniu do okresu pracy. Przepisy nie wprowadziły bowiem w tym przypadku fikcji prawnej polegającej na przyjęciu, że pracownika przywróconego do pracy orzeczeniem sądu w okresie pozostawania bez zatrudnienia wiązał stosunek pracy. Takie stanowisko wyraził m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z 14 marca 2006 r I PK 144/05 (OSNP 2007, nr 5 – 6, poz. 68), w którym stwierdził, że „pracownik przywrócony do pracy orzeczeniem sądu nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego za okres pozostawania bez pracy określony w art. 51 par. 1 k.p.“. Należy zatem przyjąć, że okres pozostawania bez pracy, o którym mowa w art. 51 par. 1 zdanie pierwsze k.p., nie jest też czasem poprzedniego zatrudnienia w rozumieniu art.1541 k.p.(ważnym przy ustalaniu wymiaru urlopu).