Źródło: Gazeta Prawna Data: 20 luty 2009 r. Autor: Wojciech Ostrowski Pracownik wychowujący małe dziecko, z którego pracy pracodawca nie był zadowolony, złożył wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy o 1/10 etatu. Czy rzeczywiście przez rok jest on chroniony przed zwolnieniem?

Tak. Od 1 stycznia 2009 r. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie o dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nie obniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Z powyższego uprawnienia może skorzystać tylko jeden z zatrudnionych rodziców lub opiekunów dziecka. Zgodnie z art. 1867 k.p. pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracownikowi przysługuje urlop wychowawczy w przypadku, gdy posiada on co najmniej sześciomiesięczny staż pracy – do którego wliczają się również poprzednie okresy zatrudnienia. Urlop wychowawczy udzielany jest w wymiarze do trzech lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie czwartego roku życia – art. 186 par. 1 k.p. Z wnioskiem o obniżenie wymiaru czasu pracy może zwrócić się uprawniony pracownik w każdym czasie. W przypadku gdy pracodawca nie uwzględni tego wniosku, pracownikowi przysługuje prawo wytoczenia powództwa o zobowiązanie pracodawcy do obniżenia jego wymiaru czasu pracy. Ustawodawca nie określił także formy, w jakiej wniosek powinien być pracodawcy przedstawiony. Oznacza to, iż pracownik jest uprawniony do złożenia takiego wniosku zarówno ustnie, jak i na piśmie, jednakże z uwagi na interes pracownika, zalecane jest, aby wniosek został złożony na piśmie do celów dowodowych. Pracownik powinien ponadto wskazać we wniosku okres, przez który zamierza korzystać ze skróconego wymiaru czasu pracy oraz wysokość skróconego wymiaru czasu pracy.* Informacja o autorze| WOJCIECH OSTROWSKI, radca prawny, Kancelaria Prawna Rachelski i Wspólnicy

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.