12 kwietnia 2024

Anna Domin

Czy można uzależnić wysokość wynagrodzenia pracownika od wyników firmy

Pracodawca chciałby zmienić […]

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data: 27.09.2010 Autor: Wojciech Ostrowski

akademia prawa pracy cz. 1061

Pracodawca chciałby zmienić zasady wynagradzania pracowników. Zamierza zaproponować (wypowiedzenie zmieniające), aby wynagrodzenie zasadnicze pracownika składało się z 70 proc. dotychczasowej płacy zasadniczej, oraz 30 proc. dotychczasowej płacy zasadniczej zależnych od dodatniego wyniku ekonomicznego firmy. Czy można podzielić dotychczasowe jednolite wynagrodzenie zasadnicze pracownika na części i uzależnić jedną z nich od wyników gospodarczych pracodawcy? W wyroku z 24 września 2009 r. (II PK 57/09) Sąd Najwyższy uznał, że taka praktyka jest niedopuszczalna, ponieważ stoi w sprzeczności z art. 78 par. 1 k.p. Według tego przepisu wynagrodzenie zasadnicze za pracę powinno być ustalone tak, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Jedną z ogólnych właściwości stosunku pracy jest zasada ponoszenia przez pracodawcę ryzyka gospodarczego. Ryzyko to nie powinno być przerzucane na pracowników poprzez obciążanie ich skutkami ujemnych wyników działalności gospodarczej. Z drugiej strony zdaniem SN dopuszczalny jest pewien pośredni sposób wpływania na wynagrodzenie pracowników poprzez konstruowanie przez pracodawcę określonych funduszy, zależnych od warunków gospodarczych, z których następnie przyznawane są indywidualne premie. Jednak nawet przy zastosowaniu takiej konstrukcji nie jest dopuszczalne uzależnianie przyznania tychże indywidualnych premii od wyników ekonomicznych. Jednocześnie jednak Sąd Najwyższy stwierdził, że istnienie systemów premiowania, które poprzez stworzone fundusze premiowe nawiązują do wyników działalności gospodarczej, nie stanowi argumentu na rzecz tezy o dopuszczalności obciążenia pracownika ryzykiem gospodarczym, które spoczywa na pracodawcy. Ponadto należy też zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 18 par. 1 k.p. wprowadzanie do umowy o pracę (również w drodze wypowiedzenia zmieniającego) postanowień mniej korzystnych niż przepisy kodeksu pracy (w tym przypadku 78 par. 1 k.p.) jest nieważnie i zamiast tego stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy.

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.