Czy ciąża i macierzyństwo zapewnią dodatkową ochronę przed zwolnieniem?

AKADEMIA PRACY CZ. 875 www.gazetaprawna.pl/akademia_pracy

  1. Strona główna
  2. 2010
  3. Czy ciąża i macierzyństwo zapewnią dodatkową ochronę przed zwolnieniem?

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data: 04 stycznia 2010 r.  Autor: Urszula Młynarczyk

AKADEMIA PRACY CZ. 875 www.gazetaprawna.pl/akademia_pracy Przepisy prawa pracy co do zasady zabraniają wypowiadania bądź rozwiązywania umów o pracę z pracownicami w okresie ciąży oraz w okresie urlopumacierzyńskiego. Czy pracującym matkom przysługują też inne uprawnienia pracownicze? Szczególna ochrona przed zwolnieniem obejmuje pracownicę od początku ciąży i jest kontynuowana w okresie urlopu macierzyńskiego,a także, wpewnym zakresie,wczasie urlopu wychowawczego. Wyjątkowo rozwiązanie umowy o pracę zawypowiedzeniem z pracownicą będącą w ciąży lub korzystającą z urlopu macierzyńskiego jest możliwe wprzypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.Firma może też rozwiązać stosunek pracy z taką pracownicą bez wypowiedzenia z jej winy,gdy reprezentująca ją zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy. Pracodawca nie może także co do zasady wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę wokresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy wtym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Oprócz lepszej ochrony przed zwolnieniem kobietom w ciąży lub przebywającym na urlopie macierzyńskim przysługują też inne uprawnienia. Umowa o pracę zawarta naczas określony, na czas wykonania określonej pracy lub na okres próbny przekraczający jeden miesiąc,których data rozwiązania przypada po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega zmocy prawa przedłużeniu do dnia porodu. Przepisy prawa pracy zabraniają pracodawcom zatrudniania pracownic w ciąży w godzinach nadliczbowych oraz wporze nocnej. Ponadto nie jest dopuszczalne delegowanie takiej pracownicy bez jej zgody poza stałe miejsce pracy ani zatrudnianie jejw systemie przerywanego czasu pracy. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku oobniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.

Menu