Źródło: Rzeczpospolita Data: 31 października 2008 r. Autor: Przemysław Adamus UCHWAŁY Godziny otwarcia placówek handlowych Tylko gminy mogą decydować o godzinach otwarcia sklepów, restauracji, zakładów usługowych na swoim terenie Podstawą prawną regulowania czasu pracy placówek handlowych, usługowych oraz zakładów gastronomicznych jest art. XII § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Przepisy wprowadzające kodeks pracy (DzU nr 24, poz. 142 ze zm.). Taką regulację ustanawia rada gminy w formie uchwały. Rada nie może scedować tej kompetencji na inne organy gminy, na przykład na prezydenta. Podobnie uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 stycznia 1995 r. (II SA 1673/93), w którym orzekł, że: „dni i godziny otwierania i zamykania placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych określa rada gminy, a nie wójt“. W orzecznictwie sądowym przyjmowano, że rada gminy nie może wydawać oddzielnych decyzji dla poszczególnych placówek handlowych czy też usługowych. Pogląd ten zmienił wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 kwietnia 2008 r. (II GSK 477/07) dotyczący ustalania godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w tym piwa. Obecnie przyjmuje się, że rada gminy może ustalać godziny pracy placówek handlowych w sposób zróżnicowany. Ustaloną przez NSA zasadę można odnieść również do placówek usługowych czy gastronomicznych. Rada gminy musi uwzględniać wiele czynników, w tym możliwe sprzeczne interesy i potrzeby zatrudnionych tam pracowników, osób prowadzących te zakłady i placówki w ramach działalności gospodarczej oraz konsumentów i klientów, a także osób, dla których usytuowanie i działalność tego rodzaju placówek może powodować uciążliwości i niedogodności. NSA stwierdził, że rada gminy zobowiązana jest do zidentyfikowania wchodzących w rachubę interesów i potrzeb wymienionych wyżej grup osób i wyważenia tych interesów oraz potrzeb z uwzględnieniem podstawowych zasad demokratycznego państwa prawnego, w tym zwłaszcza zasady równości wobec prawa i proporcjonalności oraz reguły zdrowego rozsądku. I co najważniejsze, nie można pominąć tutaj bardzo ważnej zasady, a mianowicie swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Jak bowiem zauważył NSA w wyroku z 4 lipca 2000 r., „przepisy wprowadzające kodeks pracy jako rangi ustawowej nie godzą w konstytucyjnie gwarantowane zasady prowadzenia działalności gospodarczej, a przy tym nie zawierają żadnych wskazówek, jakimi winna kierować się gmina, określając czas pracy placówek. Brak zatem podstaw do przyjęcia, iż nakazane było ustalenie czasu pracy w godzinach nocnych zgodnie ze zwyczajem, że właśnie wtedy odbywają się imprezy rozrywkowe w lokalach“. Informacja o autorze| PRZEMYSŁAW ADAMUS, Autor jest prawnikiem w kancelarii Rachelski i Wspólnicy w Warszawie

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.