Co powinna określać umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy?

AKADEMIA PRACY CZ. 935 www.gazetaprawna.pl/akademiapracy

  1. Strona główna
  2. 2010
  3. Co powinna określać umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy?

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data: 29 marca 2010 r.  Autor: Wojciech Ostrowski

AKADEMIA PRACY CZ. 935 www.gazetaprawna.pl/akademiapracy

Możliwość zawarcia z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji wynika z art. 1011 oraz 1012 kodeksu pracy. Może ona dotyczyć zarówno zakazu konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu. Jaką formę powinna mieć taka umowa, jakie zapisy zawierać? Najczęściej tego typu umowę zawiera się łącznie zumową o pracę, ale można ją również podpisać już w trakcie zatrudnienia, na przykład,gdy pracownik zyskuje dostęp do poufnych informacji. Należy pamiętać,że przedsiębiorca nie może jednostronnie narzucić pracownikowi zakazu konkurencji. Jeżeli pracownik odmawia podpisania tego typu umowy, pracodawca może co najwyżej odsunąć go od poufnych informacji lub rozwiązać z nim umowę o pracę. Umowa o zakazie konkurencji wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej i należy sporządzić ją jako odrębny dokument. Treść umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy powinna konkretyzować przedmiot zakazu konkurencji, czyli opisywać te zachowania byłego pracownika, których zobowiązuje się on nie podejmować po ustaniu stosunku pracy. Przedmiot zakazu musi być powiązany z zakresem działalności pracodawcy, który wynika z jego dokumentów statutowych lub organizacyjnych. Zakaz może być określony poprzez wskazanie rodzaju czynności, których podjęcie przez byłego pracownika będzie traktowane jako działalność konkurencyjna lub też poprzez wskazanie branży,wktórej były pracownik zobowiązuje się nie podejmować zatrudnienia. Kodeksowym elementem każdej umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest określenie okresu jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy nie precyzują maksymalnego okresu, na jaki dopuszczalne jest zawarcie takiej umowy. Na jego długość nie ma również wpływu długość okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Ostatnim obligatoryjnym elementem zakazu konkurencji jest określenie wysokości odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy. Odszkodowanie to nie może być niższe niż 25 proc. wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.

Menu