Co grozi pracownikowi za nagłe porzucenie pracy?

AKADEMIA PRACY CZ. 885 www.gazetaprawna.pl/akademia_pracy

  1. Strona główna
  2. 2010
  3. Co grozi pracownikowi za nagłe porzucenie pracy?

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data: 18 stycznia 2010 r.  Autor: Wojciech Ostrowski

AKADEMIA PRACY CZ. 885 www.gazetaprawna.pl/akademia_pracy Co ma zrobić pracodawca, gdy pracownik porzuca pracę bez usprawiedliwienia. Czy jest to wystarczający powód, by rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika,czyli w trybie art.52 par.1wrazie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Oceniając,czy opuszczenie miejsca pracy przez pracownika stanowiło ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych,należy zwrócić uwagę na wszystkie okoliczności towarzyszące temu zdarzeniu,azwłaszcza na stan świadomości iwoli pracownika (wyrok SN z 1 października 1997 r., IPKN 300/97). Porzucenie miejsca pracy bez usprawiedliwienia może być uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych,atym samym za wystarczający powód do rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika,tylko wtedy gdy było ono wynikiem celowego działania pracownika lub rażącego niedbalstwa z jego strony. Zrozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia pracodawca powinien się wstrzymać do momentu aż pracownikowi upłynie termin na usprawiedliwienie nieobecności. Tego rodzaju informacje powinny zostać przekazane pracodawcy nie później niż wdrugim dniu nieobecności pracownika w pracy. Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie stanowią inaczej,pracownik może złożyć wyjaśnienia osobiście lub przez inną osobę,telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego. Nawet jeśli pracownik usprawiedliwił nieobecność w pracy z opóźnieniem (w terminie późniejszym niż drugiego dnia nieobecności w pracy),to zarzucenie mu opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia nie jest zasadne,gdyż nieusprawiedliwienie wterminie nieobecności w pracy iopuszczenie pracy bez usprawiedliwienia stanowią dwa różne naruszenia obowiązków pracowniczych (wyrok SN z4grudnia 1997 r.,IPKN 416/97). Należy też pamiętać oważnym uregulowaniu zawartym w art. 52 par.2 k.p.,które stanowi,że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.

Menu