12 kwietnia 2024

Anna Domin

Bez aktu notarialnego nie ma roszczenia o wydanie nieruchomości

Teza: Kontrahent może skutecznie dochodzić od dewelopera odszkodowania w razie niewykonania lub niewłaściwego wykonania sporządzonej na piśmie umowy deweloperskiej STAN […]

Teza: Kontrahent może skutecznie dochodzić od dewelopera odszkodowania w razie niewykonania lub niewłaściwego wykonania sporządzonej na piśmie umowy deweloperskiej
STAN FAKTYCZNY: Ryszard P. zawarł na piśmie umowę z deweloperem Mieczysławem R., który zobowiązał się wybudować i sprzedać mieszkania na nowym osiedlu. Deweloper nie wywiązał się z zobowiązań, więc Ryszard P. wniósł do sądu pozew o naprawienie szkody. Domagał się zapłaty za utratę korzyści spowodowaną wzrostem cen na rynku nieruchomości. Sąd okręgowy uwzględnił częściowo powództwo i przyjął, że strony zawarły umowy deweloperskie, które nie są umowami przedwstępnymi. Dlatego zdaniem sądu zawarcie ich w formie pisemnej nie powoduje nieważności, a powód ma prawo dochodzić naprawienia szkody w pełnej wysokości na podstawie art. 471 k.c. Od wyroku pozwany wniósł apelację. Z kolei sąd apelacyjny powziął wątpliwości, czy powodowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody obejmujące utratę spodziewanych korzyści w wysokości rynkowej wartości lokalu, skoro do ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu zobowiązał się tylko w zwykłej umowie pisemnej, a roszczenie nabywcy nie zostało wpisane do księgi wieczystej. Dlatego zwrócił się z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego. (…) Uchwała SN z 9 grudnia 2010 r., sygn. akt III CZP 104/10.