12 kwietnia 2024

Anna Domin

ABC pozwoleń na pracę dla cudzoziemców

Pracodawca chcący zatrudnić cudzoziemca obowiązany jest do uzyskania dla niego zezwolenia na pracę (od tej zasady są liczne wyłączenia, wynikające z odrębnych przepisów, przykładowo z ubiegania o zezwolenia wyłączeni są uchodźcy, o zezwolenia nie trzeba się również ubiegać, gdy cudzoziemiec posiada jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę). Z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę zwolnieni […]

kolo_rw_mPracodawca chcący zatrudnić cudzoziemca obowiązany jest do uzyskania dla niego zezwolenia na pracę (od tej zasady są liczne wyłączenia, wynikające z odrębnych przepisów, przykładowo z ubiegania o zezwolenia wyłączeni są uchodźcy, o zezwolenia nie trzeba się również ubiegać, gdy cudzoziemiec posiada jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę). Z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę zwolnieni są też obywatele Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Republik: Białorusi, Armenii, Gruzji, Mołdawii, którzy świadczą pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, bez znaczenia jest tutaj liczba pracodawców, u których praca jest świadczona.

We wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP należy określić typ zezwolenia w kategoriach od A do E.

Typ A dotyczy cudzoziemca zamierzającego wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Typ B dotyczy cudzoziemca zamierzającego wykonywać pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji.

Typ C dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego.

Typ D dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa).

Typ E dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w typach B, C, D.

Zezwolenie na pracę jest wydawane przez wojewodę właściwego ze względu na:

Typ A i B – siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy, który ma zamiar zatrudnić cudzoziemca,

Typ C – siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany,

Typ D – siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, na którego rzecz jest świadczona usługa (w przypadku, gdy siedziba lub miejsce zamieszkania znajduje się za granicą – główne miejsce świadczenia pracy przez cudzoziemca na terenie Polski),

Typ E – główne miejsce świadczenia pracy przez cudzoziemca na terenie Polski.

Zezwolenie, o którym mowa powyżej wydawane jest dla konkretnego cudzoziemca, na określony czas i wskazuje warunki zatrudnienia cudzoziemca lub stanowisko na którym ma on być zatrudniony (wyjątek od tej reguły stanowi powierzenie cudzoziemcowi pracy innej niż w zezwoleniu na okres nieprzekraczający 30 dni w danym roku kalendarzowym, jednakże tylko jeśli pracodawca powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej wojewodę, który wydał zezwolenie na 7 dni przed podjęciem przez cudzoziemca tej pracy).v