25 listopada 2021

Anna Domin

Odfrankowienie umowy zawartej z Bank BPH S.A

Sąd Okręgowy w Olsztynie  I Wydział Cywilny na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 15 zzs2 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych, sprawy przeciwko Bankowi BPH S.A. w Gdańsku o ustalenie i zapłatęI. postanawia zamknąć rozprawę;II. […]

Sąd Okręgowy w Olsztynie  I Wydział Cywilny na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 15 zzs2 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych, sprawy przeciwko Bankowi BPH S.A. w Gdańsku o ustalenie i zapłatę
I. postanawia zamknąć rozprawę;
II. oddala powództwo o ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 r. zawartej przez powoda z poprzednikiem prawnym pozwanego,
III. ustala, że bezskuteczne względem powoda są postanowienia § 1 ust. 1 zdanie trzecie, § 2.2 zdanie drugie i trzecie, § 7 ust. 2 zdanie czwarte, § 10 ust. 6 oraz § 17 umowy kredytu zawartej przez powoda z poprzednikiem prawnym pozwanego i oddala powództwo o ustalenie bezskuteczności w pozostałej części;
IV. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 42 566,11 złotych polskich (PLN) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od dnia 17.11.2021 r. do dnia zapłaty i oddala powództwo o zapłatę w pozostałej części;
V. zasądza od pozwanego na rzecz powoda zwrot części kosztów procesu w kwocie 40 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sprawę prowadził Mecenas Mikołaj Mak z zespołem z naszej Kancelarii.