Obowiązkowa dematerializacja akcji - "Ostatni dzwonek" na przeprowadzenie czynności! - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

18 sierpnia 2020

Wojciech Ostrowski

Obowiązkowa dematerializacja akcji – „Ostatni dzwonek” na przeprowadzenie czynności!

Jak wiemy pandemia SARS-CoV-2 nie pozostała bez wpływu na przebieg procesów związanych z dematerializacją akcji. Ograniczenia dotyczące życia prywatnego jak i działalności gospodarczej doprowadziły do przedłużenie o 3 miesiące terminu na zatwierdzenie sprawozdań finansowych w spółkach za 2019 r., a co za tym idzie terminu na złożenie zatwierdzonych sprawozdań finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym, a […]

Jak wiemy pandemia SARS-CoV-2 nie pozostała bez wpływu na przebieg procesów związanych z dematerializacją akcji. Ograniczenia dotyczące życia prywatnego jak i działalności gospodarczej doprowadziły do przedłużenie o 3 miesiące terminu na zatwierdzenie sprawozdań finansowych w spółkach za 2019 r., a co za tym idzie terminu na złożenie zatwierdzonych sprawozdań finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także ostatecznych terminów związanych z dematerializacją akcji. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (zwana potocznie Tarczą 3.0) – opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2020 r. poz.875, która między innymi zmienia ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych przedłużyła dotychczasowe terminy związane z dematerializacją akcji .

Nowelizacja wprowadziła  m.in. wydłużenie o 2 miesiące tj. z 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r. terminu utraty mocy obowiązującej dokumentów akcji wydanych przez spółkę. Z tym samym dniem tj. z dniem 1 marca 2021 r. uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Nowe przepisy wydłużyły też o 3 miesiące tj. do 30 września 2020 r. termin na dokonanie przez spółkę pierwszego ogłoszenia wzywającego akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce – do tej pory był to 30 czerwca 2020 r. Przed dokonaniem tego wezwania, a więc również do 30 września 2020 r., spółka powinna dokonać wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, wyboru takiego dokonuje walne zgromadzenia oraz podpisać z wybranym przez walne zgromadzenie podmiotem umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

Jak zatem widać „zegar dematerializacji cyka” i pozostaje już coraz mniej czasu na przeprowadzenie czynności z tym związanych. Zapewne większość spółek, których dematerializacja dotyczy albo już wszczęły przygotowania do procesu dematerializacji albo są w procesie przekształcania w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, aby „uciec” od kosztów związanych z dematerializacją. Te zaś podmioty, które nie są jeszcze w procesie powinny podjąć kroki aby z tematem ruszyć i zdążyć przed 30 września 2020 r. .

Od czego zacząć ?

Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek w tym zakresie. Po pierwsze jeżeli spółka nie ma jeszcze ujawnionej w KRS własnej strony internetowej powinna to, jak najszybciej zgłosić do KRS. Stosownie bowiem do aktualnych przepisów spółka akcyjna i spółka komandytowo akcyjna prowadzą własną stronę internetową i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami (a zatem należy wyodrębnić taką zakładkę na stronie), wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

Kolejna czynność związana z dematerializacją akcji to zebranie przez zarząd kilku ofert od uprawnionych podmiotów na prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Wskazane jest też aby od razu do oferty dołączony został projekt umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Chodzi w tym przypadku o możliwość porównania warunków finansowych oferowanych przez poszczególne podmioty a są one różne.

Generalnie jeśli chodzi o opłaty związane z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy to składają się one z dwóch elementów. Jednorazowej opłaty za założenie rejestru akcjonariuszy (jakkolwiek nie wszystkie podmioty żądają takiej opłaty) oraz opłaty za prowadzenie rejestru akcjonariuszy – płatnej kwartalnie lub rocznie. Oprócz tego podmioty prowadzące rejestr akcjonariuszy pobierają inne opłaty związane z prowadzeniem rejestru np. za przygotowanie listy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu, udostępnianie danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy, wydawanie świadectw rejestracyjnych, pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy. Wysokość tych opłat określana jest w wewnętrznych regulaminach tzw. taryfach opłat i prowizji obowiązujących w danym domu maklerskim. To na co warto zwrócić uwagę to opłaty związane z wykonywaniem przez spółkę zobowiązań pieniężnych spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji. Generalnie chodzi tu o obsługę wypłaty dywidendy, ale również świadczeń z warrantów subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, świadectw założycielskich i innych tytułów uczestnictwa w dochodach spółki lub podziału majątku spółki. Zgodnie z art. 32810 KSH spółka zobowiązana jest wykonywać w/w obowiązki za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że statut stanowi inaczej. Jeśli zatem spółka nie chce korzystać w tym zakresie z pośrednictwa domu maklerskiego, a co za tym idzie płacić za taką usługę, to powinna w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia umieścić propozycję zmianę statutu polegającą na wyłączeniu takiego obowiązku.

Następnym korkiem, jeśli wymagają tego postanowienia statutu powinno być przedstawienie ofert na prowadzenie rejestru akcjonariuszy Radzie Nadzorczej w celu uzyskania jej stanowiska. Rzecz jasna jedynie, wtedy gdy obowiązek taki wynika z przepisów korporacyjnych spółki.

Kolejną czynnością po dokonaniu przez Zarząd wstępnego wyboru jednej z oferta powinno być zwołanie lub umieszczenie w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia informacji o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. W celu obniżenia kosztów wskazane jest połączenie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2019, którego ostateczny termin przypada na 30 września 2020 r.

Oczywiście ze względów praktycznych nie jest wskazane czekanie z tym wyborem do ostatniego dnia terminu. Należy bowiem pamiętać, że najpóźniej do 30 września 2020 r. spółka zobowiązana jest do ogłoszenia pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji w spółce, a przed pierwszym wezwaniem spółka niebędąca spółką publiczną zobligowana  jest do zawarcia umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Z drugiej zaś strony, Zarząd może podpisać z wybranym podmiotem umowę na prowadzenie rejestru akcjonariuszy dopiero po pozytywnej uchwale walnego zgromadzenia. Jeśli nastąpi to 30 września 2020 r. to siłą rzeczy Zarząd ma bardzo mało czasu na przenegocjowanie warunków umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

Oczywiście istniej możliwość zawarcia przez Zarząd z podmiotem uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy umowy warunkowej, z zastrzeżeniem, że walne zgromadzenie dokona wyboru tego podmiotu. Istnieje jednak ryzyko, że jeśli walne zgromadzenie tego nie dokona – spółka zostaje na dzień 30 września 2020 r. bez umowy na prowadzenie rejestru akcjonariusz.

Wskazane zatem jest takie zaplanowanie walnego zgromadzenia aby mogło ono dokonać wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariusz z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby sekwencja zdarzeń układała się następująco :

* dokonanie przez walne zgromadzenie wyboru podmiotu uprawionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy,

* negocjacje warunków umowy, podpisanie przez Zarząd umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy,

* dokonanie pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji w spółce – tak aby wszystkich tych czynności dokonać  najpóźniej do 30 września 2020 r.  

Artykuł przygotował Wojciech Ostrowski – Radca Prawny, Wspólnik