24 marca 2021

Anna Domin

Mamy WYGRANĄ przeciwko Bank BPH S.A. o unieważnienie kredytu w CHF!

Mamy kolejną WYGRANĄ, tym razem w procesie przeciwko Bank BPH S.A. , o unieważnienie kredytu w CHF! Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XV Cywilny,  po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2021 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa naszych klientów przeciwko Bankowi BPH Spółce Akcyjnej w Gdańsku o zapłatę: Zasądza od pozwanego Banku […]

Mamy kolejną WYGRANĄ, tym razem w procesie przeciwko Bank BPH S.A. , o unieważnienie kredytu w CHF!

Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XV Cywilny,  po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2021 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa naszych klientów przeciwko Bankowi BPH Spółce Akcyjnej w Gdańsku o zapłatę:

  1. Zasądza od pozwanego Banku BPH Spółki Akcyjnej w Gdańsku na rzecz powodów, kwotę 322.360,56 zł (trzysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 56/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 stycznia 2019 r. do dnia zapłaty.
  2. Oddala powództwo w zakresie dalej idącego żądania zasądzenia odsetek ustawowych za opóźnienie.
  3. Zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 1.000 zł (jeden tysiąc) tytułem zwrotu kosztów sądowych i kwotę 10.834 zł (dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.