6 lipca 2021

Anna Domin

Kolejna wygrana przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie – II Wydział Cywilny w składzie: przewodniczący: sędzia (del.) Anna Kiełek, protokolant: Dawid Kokoszka po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy przeciwko mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny,  zawarta w  2006 r. z BRE Bank S.A. (obecnie mBank […]

Sąd Okręgowy w Warszawie – II Wydział Cywilny w składzie: przewodniczący: sędzia (del.) Anna Kiełek, protokolant: Dawid Kokoszka
po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy przeciwko mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny,  zawarta w  2006 r. z BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A.)  jest nieważna.
Zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powoda kwotę 144.635,11 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20 lipca 2019 r. do dnia zapłaty. Zasądził od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 6.417,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5.400,00 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.