15 marca 2018

Anna Domin

Sprawozdania finansowe do KRS

Sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego – czym są? Definicja Sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to dokumenty, które przedsiębiorcy są zobowiązani składać co najmniej raz w roku. Mają one na celu zapewnienie transparentności finansowej przedsiębiorstwa oraz umożliwienie potencjalnym inwestorom i partnerom biznesowym oceny jego kondycji finansowej. W skład sprawozdań finansowych do KRS wchodzą […]

Sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego – czym są? Definicja

Sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to dokumenty, które przedsiębiorcy są zobowiązani składać co najmniej raz w roku. Mają one na celu zapewnienie transparentności finansowej przedsiębiorstwa oraz umożliwienie potencjalnym inwestorom i partnerom biznesowym oceny jego kondycji finansowej.

W skład sprawozdań finansowych do KRS wchodzą następujące dokumenty:

  1. Bilans – dokument przedstawiający sytuację finansową przedsiębiorstwa na koniec danego okresu, czyli stan jego aktywów i pasywów oraz kapitału własnego.
  2. Rachunek zysków i strat – dokument przedstawiający wynik finansowy przedsiębiorstwa w danym okresie, czyli różnicę między przychodami a kosztami.
  3. Informacja dodatkowa – dokument zawierający informacje uzupełniające do bilansu i rachunku zysków i strat.

Oprócz tych podstawowych dokumentów, przedsiębiorca może również przedstawić w sprawozdaniu finansowym inne informacje, takie jak informacje dotyczące zarządu, zatrudnienia czy działalności badawczo-rozwojowej.

Ważne informacje, które warto wiedzieć o sprawozdaniach finansowych do KRS, to:

  1. Termin składania – przedsiębiorcy są zobowiązani do złożenia sprawozdań finansowych do KRS co najmniej raz w roku, zwykle w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
  2. Forma składania – sprawozdania finansowe do KRS należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ePUAP.
  3. Obowiązek składania – przedsiębiorcy mający siedzibę na terenie Polski są zobowiązani do składania sprawozdań finansowych do KRS, niezależnie od formy prowadzenia działalności (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością itp.).
  4. Sankcje za brak składania – w przypadku niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS, przedsiębiorca może ponieść konsekwencje w postaci nałożenia kar finansowych oraz utraty prawa do prowadzenia działalności gospodarczej.

Od 15 marca 2018 r. aż do 30 września 2018 r. składanie sprawozdań finansowych do KRS odbywać się będzie przez portal Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zmiany dotyczące składania sprawozdania finansowego wynikają  z ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. (tj. Dz.U.2018 poz. 398 dnia 21.02.2018). Od 15 marca 2018 r aż do 30 września 2018 roku, składanie sprawozdań finansowych do KRS będzie następowało wyłącznie poprzez portal Ministerstwa Sprawiedliwości.

19 e ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (w brzmieniu od 15 marca 2018 r.):

Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.

Spółki i inne zobowiązane podmioty będą miały obowiązek złożyć roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania (jeśli sprawozdanie podlegało badaniu), odpis uchwały zatwierdzającej sprawozdanie i o podziale zysku lub pokryciu straty (por. art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Dz.U. z 2018 r. poz. 395) poprzez ministerialny system teleinformatyczny (art. 19e ustawy o KRS).

Zgłoszenie w.w. dokumentów podpisywać będzie  co najmniej jedna osoba fizyczna uprawniona do reprezentacji spółki, której numer PESEL jest ujawniony w KRS (art. 19e ust. 2 ustawy). Do zgłoszenia trzeba  dołączyć oświadczenie, że dołączone dokumenty spełniają wymogi określone w ustawie o rachunkowości. Składane w ten sposób dokumenty finansowe trafią do jawnego repozytorium dokumentów finansowych. Szczegóły techniczno-organizacyjne określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (art. 19 e ust. 10 ustawy o KRS).

Kancelaria Prawna Rachelski i Wspólnicy