16 listopada 2020

Anna Domin

Spłaciłeś już swój kredyt – teraz możesz odzyskać nadpłacone pieniądze!

Obecnie bardzo wielu klientów pyta nas, czy po tym jak spłacili kredyt we frankach, EURO czy USD w dalszym ciągu mogą walczyć o unieważnienie kredytu i odzyskać pieniądze. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta – tak, w przypadku gdy spłacony został  już kredyt nadal możemy pozwać Bank o zwrot nadpłaconych pieniędzy. Oczywiście jak w […]

Obecnie bardzo wielu klientów pyta nas, czy po tym jak spłacili kredyt we frankach, EURO czy USD w dalszym ciągu mogą walczyć o unieważnienie kredytu i odzyskać pieniądze.

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta – tak, w przypadku gdy spłacony został  już kredyt nadal możemy pozwać Bank o zwrot nadpłaconych pieniędzy. Oczywiście jak w każdym przypadku dotyczącym umowy frankowej, niezbędne jest przeprowadzenie analizy umowy
i oszacowanie możliwości wejścia na drogę sądową z Bankiem. Jeśli okaże się, że  umowa z Bankiem posiadała klauzule abuzywne, niezgodne z prawem przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprawy do sądu o unieważnienie umowy kredytowej. Spłacenie kredytu nie pozbawia kredytobiorcy możliwości dochodzenia swoich praw na drodze Sądowej.

Roszczenia niemajątkowe i majątkowe

Przysługujące kredytobiorcy roszczenia o zwrot nadpłaconych pieniędzy , są skutkiem umieszczenia w umowie kredytu niedozwolonych klauzul. Roszczenia co do zasady możemy podzielić na dwa rodzaje: roszczenia niemajątkowe i majątkowe.
Pierwszy rodzaj roszczeń nie ulega przedawnieniu, a w odniesieniu do umowy kredytu daje  prawo do żądania uznania umowy za nieważną (jako nienadającą się do wykonania przez znajdujące się w niej niedozwolone klauzule) lub do uznania kwestionowanych postanowień umownych za niewiążące.  

Z nieważności umowy lub konkretnych jej postanowień wynika uprawnienie Kredytobiorcy do żądania zapłaty nadpłaconych kwot, które stanowią roszczenia majątkowe. Roszczenia majątkowe przedawniać się będą dla Kredytobiorców po 10 latach (co prawda okres przedawnienia
w jednej z ostatnich nowelizacji kodeksu cywilnego uległ zmianie i wynosi teraz 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, ale dla umów zawartych przed lipcem 2018 r., należy stosować 10 letni okres przedawnienia).

Co oznacza dla kredytobiorcy nieważność umowy?

Nieważność umowy skutkuje uznaniem umowy kredytowej za nigdy nie zawartą, a co za tym idzie nie wywołującą żadnych skutków prawnych. W takiej sytuacji strony umowy, po prawomocnym wyroku, zobowiązane są zwrócić to co nawzajem sobie świadczyły, czyli w praktyce rozliczyć się saldem. W przypadku kredytów spłacony oznacza zwrócenie nadpłaconych kwot przez Bank kredytobiorcy.

W przypadku uznania przez Sąd braku podstaw do unieważnienia umowy i orzeczenia w wyroku usunięcia klauzul waloryzacyjnych, dochodzi do przeliczenia zobowiązania na walutę polską. Przeliczenie następuje po kursie z dnia zawarcia umowy. W tej sytuacji kredytobiorcy, który spłacił kredyt przysługiwać będzie kwota z tytułu dokonanych przez czas trwania umowy kredytowej nadpłat na poczet kredytu.

rachelskiiwspolnicy-wojciech-ostrowski-prawo.pl

Co w takim razie oznacza spłata kredytu? Czy wywiera to jakiekolwiek skutki?

Jak już to zostało wskazane  spłacenie kredytu nie wpływa na sam proces przed Sądem, czy ocenę zasadności podnoszonych roszczeń. Spłata kredytu może wpłynąć na wysokość zasądzonych kwot. Wpływa też na sposób rozliczenia się z bankiem.

Zarówno w przypadku unieważnienia umowy  jak i usunięcia z niej – klauzul waloryzacyjnych,  Kredytobiorcy będzie przysługiwało roszczenie majątkowe – zwrot pieniędzy – względem banku. W takiej sytuacji Bank będzie dłużnikiem wcześniejszego Kredytobiorcy.

Czy warto składać pozew w sytuacji gdy został spłacony kredyt?

Jak najbardziej warto, ponieważ złożenie pozwu w sytuacji spłacenia kredytu jest jedyną skuteczną drogą dla Kredytobiorców do odzyskania pieniędzy z tytułu umieszczenia przez Banki w umowach kredytu niezgodnych z prawem klauzul abuzywnych.


Autor: Mateusz Wojdyga, Aplikant Radcowski, Kancelaria Rachelski i Wspólnicy.

Jeżeli ten tekst spełnił Twoje oczekiwania i chciałbyś dołączyć do grona naszych subskrybentów – zapraszamy na nasze social media.