5 marca 2019

Anna Domin

Rezygnacja funkcji z zarządu spółki z o.o. – nowe zasady

Nowe zasady składania rezygnacji przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Z dniem 1 marca 2019 r. weszły w życie zmiany kodeksu spółek handlowych (KSH), które wprowadzają, między innymi, nowe zasady składania rezygnacji przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy spółka ma zarząd jednoosobowy. Do tej pory nieodosobnione były przypadki, w których […]

Nowe zasady składania rezygnacji przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Z dniem 1 marca 2019 r. weszły w życie zmiany kodeksu spółek handlowych (KSH), które wprowadzają, między innymi, nowe zasady składania rezygnacji przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy spółka ma zarząd jednoosobowy. Do tej pory nieodosobnione były przypadki, w których osoba pełniąca funkcję jednoosobowego zarządu składała z dnia na dzień rezygnację z pełnionej funkcji, co skutkowało tym, że spółka również z dnia na dzień stawała się podmiotem pozbawionym organu, jakim jest zarząd.

Komu składamy rezygnacje z funkcji zarządu spółki?

Kolejnym problemem, który w takich przypadkach się pojawiał było to, komu taka rezygnacja powinna być złożona. Czy wystarczy wysłanie/złożenie rezygnacji na adres spółki, czy też powinna być ona złożona na ręce wspólników, a jeśli tak to czy wystarczało złożenie jej na ręce jednego ze wspólników czy też należało o tym powiadomić wszystkich wspólników. W kwestii tej wypowiedział się Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 27 stycznia 2010 r., syn akt II CSK 301/09 stwierdził, że ustępujący likwidator w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której nie działa rada nadzorcza, a zgromadzenie wspólników nie powołało pełnomocnika, ma obowiązek doprowadzenia do zwołania zgromadzenia wspólników w celu powołania pełnomocnika uprawnionego do odbioru oświadczenia o rezygnacji likwidatora (powyższa zasada znajdowała odpowiednie zastosowanie do jednoosobowego zarządu).

Wprowadzane z dniem 1 marca 2019 r. zmiany porządkują te sprawy a jednocześnie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom spółek, co bez wątpienia będzie się przekładało na bezpieczeństwo obrotu. Zgodnie z dodanym art. 202 § 6 KSH od 1 marca 2019 r., jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony (zarząd był jednoosobowy), członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, o którym mowa w art. 2331 KSH, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej. Innymi słowy w nowym stanie prawnym nie wystarczy już złożenie samego pisemnego oświadczenia o rezygnacji z pełnionej funkcji. Osoba będąca jednoosobowym członkiem zarządu zamierzająca złożyć rezygnację z jednoosobowego zarządu zobowiązana jest w takim przypadku zwołać zgromadzenie wspólników. Powyższe zasady stosują się również do jednoosobowych likwidatorów – vide art.280 KSH.

Zgromadzenie wspólników spółki

Zwołanie zgromadzenia wspólników następuje zgodnie z zasadami określonymi w art.238 KSH, a więc co do zasady listem poleconym wysłanym, co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. W zaproszeniu na zgromadzenie wspólników powinno też znaleźć się oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników. Istotne, zatem jest to, że dla skutecznego złożenia rezygnacji nie jest konieczne ani odbycie samego zgromadzenia, ani podjęcie przez wspólników jakiejkolwiek uchwały w tym zakresie. Ważne jest natomiast, aby takie zgromadzenie zostało formalnie zwołane przez członka zarządu zamierzającego złożyć rezygnację. Innymi słowy chodzi o to, aby wspólnicy nie byli zaskoczeni jego decyzją i mieli czas na znalezienie innego kandydata do zarządu. Jeśli zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, ale z jakichkolwiek względów się nie odbyło albo, co prawda odbyło się, ale wspólnicy nie powołali nowego członka zarządu – to złożona przez dotychczasowego członka jednoosobowego zarządu rezygnacja staje się skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników.

Przykładowo, jeżeli zgromadzenie wspólników zostało zwołane zgodnie z art. 202 § 6 ksh w związku art.238 ksh np. na dzień 15 marca 2019 r. to niezależnie od tego czy zgromadzenie to faktycznie się odbyło – rezygnacja członka zarządu z pełnionej funkcji stanie się skuteczna z dniem 16 marca 2019 r.

Powyższe zmiany należy ocenić pozytywnie, gdyż eliminują z życia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością posiadających jednoosobowy zarząd element zaskoczenia, jaki zawsze towarzyszy sytuacji, w której członek zarządu składa z dnia na dzień rezygnację z pełnionej funkcji, co może mieć negatywny wpływ na możliwość kontynuacji działalności przez daną spółkę.

 

Wojciech Ostrowski, Radca prawny w Kancelarii Prawnej Rachelski & Wspólnicy