12 marca 2018

Anna Domin

Mamy prawomocny wyrok – Umowa Kredytowa

Mamy prawomocny wyrok!   Wyrok  dotyczył zwrotu zapłaconych składek ubezpieczeniowych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (tzw. ubezpieczenie NWW). Dlaczego składki zostały zwrócone? Sąd podzielił zarzuty Kancelarii, że wadliwość konstrukcji klauzul ubezpieczeniowych można zakwestionować na kilku płaszczyznach tj.: przeliczenia składki na walutę PLN po kursach dowolnie ustalanych przez pozwanego, brak bowiem w umowie jasnych kryteriów waloryzacji […]

Mamy prawomocny wyrok!

 

Wyrok  dotyczył zwrotu zapłaconych składek ubezpieczeniowych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (tzw. ubezpieczenie NWW).

Dlaczego składki zostały zwrócone?

Sąd podzielił zarzuty Kancelarii, że wadliwość konstrukcji klauzul ubezpieczeniowych można zakwestionować na kilku płaszczyznach tj.:

  1. przeliczenia składki na walutę PLN po kursach dowolnie ustalanych przez pozwanego, brak bowiem w umowie jasnych kryteriów waloryzacji składki. Trudno w tym przypadku przeliczenie to nazwać nawet waloryzacją, a raczej ukrytą konstrukcją fiskalną, mającą przysporzyć dodatkowe korzyści Bankowi z pominięciem świadomości kontraktowej powodów Bank stosuje w tym zakresie niedozwolone klauzule walutowe,  przy czym należy wskazać, że to pozwany jest jednym z Banków, w stosunku do których Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał orzeczenia zabraniające stosowania przez Bank tego typu klauzul w umowach kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej
  2. braku jakichkolwiek kryteriów dotyczących obniżenia składki  – choć relatywnie składka ta w kolejnych okresach ubezpieczenia (z uwagi na spłatę zadłużenia) powinna się obniżać;
  3. braku dodatkowych elementów, które wskazał już Sąd I Instancji w uzasadnieniu wyroku tj.  kryteriów dotyczących określenia do jakiej kwoty ubezpieczyciel może, zwrócić się z roszczeniem regresowym do powodów oraz co jest rozumiane pod pojęciem „innego zdarzenia kończącego okres ubezpieczenia”, które mogłoby zapobiec automatycznemu kontynuowaniu ubezpieczenia, brak sumy gwarancyjnej, w zasadzie brak jakichkolwiek  konkretnych postanowień, pozwalających ocenić przez Kredytobiorców, jaki produkt ubezpieczeniowy kupuje Bank na ich koszt;
  4. 4. brak możliwości wybrania alternatywnej formy ubezpieczenia niskiego wkładu (np. samodzielnego ubezpieczenia lub ubezpieczenia u innego ubezpieczyciela), co samo w sobie stanowi o braku możliwości wyboru Kredytobiorców, a przez to stanowi narzucanie konsumentowi konkretnego podmiotu (ubezpieczyciela) co w konsekwencji jest niedozwoloną praktykę rynkową sprzeczną z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawą o stosowaniu nieuczciwych praktyk rynkowych.  

Mecenas Prowadzący sprawę: Radca Prawny Michał Tomasiak, Kancelaria Rachelski i Wspólnicy