22 września 2023

Wojciech Ostrowski

Kolejny korzystnych wyrok TSUE dla „Frankowiczów” w sprawie polskiej!

Kolejny korzystnych wyrok TSUE dla „frankowiczów” w sprawie polskiej. Czy pracownicy banków, którym banki udzieliły tzw. kredytów frankowych, mogą domagać się ich unieważniania przez sąd. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) po raz kolejny i to z korzyścią dla tzw, „frankowiczów” zajął się sprawą polską. Tym razem chodzi o wyrok TSUE z dnia 21 września 2023 […]

Kolejny korzystnych wyrok TSUE dla „frankowiczów” w sprawie polskiej. Czy pracownicy banków, którym banki udzieliły tzw. kredytów frankowych, mogą domagać się ich unieważniania przez sąd.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) po raz kolejny i to z korzyścią dla tzw, „frankowiczów” zajął się sprawą polską. Tym razem chodzi o wyrok TSUE z dnia 21 września 2023 roku, sygn. C- 139/22, który jest pokłosiem pytania prejudycjalnego, zadanego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, który dotyczy wykładni przepisów Dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dyrektywa 93/13). Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym został złożony w kontekście sporu pomiędzy małżonkami-konsumentami, z których jedno było pracownikiem banku udzielającego kredytu w momencie zawierania umowy. TSUE analizował różne aspekty sprawy, w tym m.in. kwestię, czy kredytobiorca, będący jednocześnie „frankowiczem”, konsumentem i pracownikiem instytucji udzielającej kredytu, może z tego tytułu doświadczać ograniczeń w zakresie ochrony swoich praw, gdy zamierza wystąpić do sądu z wnioskiem o unieważnienie wadliwej umowy.

Problem jest istotny, gdyż wśród kredytobiorców tzw. kredytów frankowych znajdują się nie tylko osoby, które nie były związane z bankiem stosunkiem pracy czy zlecenia, ale także te, które były lub są zatrudnione w bankach, niejednokrotnie w tej samej instytucji, w której zaciągnęły kredyt frankowy. Czy z tego powodu powinny być traktowane gorzej niż pozostali kredytobiorcy, którzy pragną unieważnić swoje umowy kredytowe? Faktem jest, że duża cześć odczuwa wewnętrzną obawę przed skierowaniem sprawy do sądu, zastanawiając się, czy nie będą się czuły winne pozywając własnego pracodawcę. Pytanie brzmi, czy powinny odczuwać takie wątpliwości? Innym rodzajem obaw jest reakcja pracodawcy w sytuacji, gdy kredytobiorca zdecyduje się na pozwanie banku.  Oczywiście część tych osób miała już do czynienia z problematyką tzw. kredytów frankowych. Warto jednak podkreślić, że zdecydowana większość pracowników banków, którzy zaciągnęli kredyt frankowy, nie była zaangażowana w proces udzielania tego rodzaju kredytów, co więcej, nie posiadała wiedzy na temat ryzyk związanych z takimi kredytami.
Odwołując się do tego aspektu, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w swoim rozstrzygnięciu z dnia 21 września 2023 r. (C-139/22) jednoznacznie stwierdził, że pracownik banku, niezależnie od posiadania specjalistycznej wiedzy ekonomicznej czy finansowej oraz odbytych szkoleń, podlega tej samej ochronie co każdy inny konsument w kontekście Dyrektywy 93/13. TSUE stoi na stanowisku, że pojęcie „konsumenta” w rozumieniu art. 2 lit. b) Dyrektywy 93/13 ma charakter obiektywny i jest niezależne od konkretnego zasobu wiedzy, jaki może mieć dana osoba, czy też od informacji, które w rzeczywistości posiada. W konkluzji TSUE stwierdził, że ochrona konsumenta wynikająca z Dyrektywy 93/13 nie zależy od wiedzy, jaką w danym temacie dysponuje kredytobiorca będący konsumentem.

Przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania zainteresowanego konsumenta o istotnych cechach zawartej z nim umowy oraz o ryzykach z nią związanych, nawet wówczas, gdy ów konsument jest jego pracownikiem i posiada odpowiednią wiedzę w dziedzinie objętej umową.

Zatem nawet jeśli pracownik banku jest bardziej poinformowany w danej dziedzinie niż przeciętny konsument to nie pozbawia to go ochrony wynikającej z Dyrektywy 93/13. Należy mieć nadzieje, że omawiany wyrok ułatwi kredytobiorcom, którzy byli lub nadal są pracownikami banków, ochronę ich praw przed sądami, a co za tym idzie uwolnienie się od zaciągniętych kredytów frankowych.

Wojciech Ostrowski

Wojciech Ostrowski – Radca prawny, ekspert w zakresie uwalniania od toksycznych kredytów. Specjalizuje się w problematyce związanej z inwestycjami kapitałowymi, obrotem papierami wartościowymi, restrukturyzacją podmiotów gospodarczych. Znawca problemów prawa bankowego i handlowego oraz zagadnień z zakresu prawa pracy. Wieloletni pracownik sektora bankowego. Współzałożyciel kancelarii.

Chcesz Uwolnić się od kredytu?
Prześlij do nas skany umowy na adres: [email protected] , a my sprawdzimy co możemy dla Ciebie zrobić!